ZAPYTANIE OFERTOWE 3/POKL/BE/2014 na usługi brokera edukacyjnego

W związku z realizacją przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnymi SPOZA projektu pt.„Broker edukacyjny - budujemy kapitał kariery”(nr umowy POKL.09.06.03-14-006/13), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych, Poddziałania 9.6.3. Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunku i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji, zgodnie z obowiązującą zasadą konkurencyjności, Stowarzyszenie SPOZA ogłasza zapytania ofertowe o przedstawienie ofert cenowych dotyczących wykonania zamówień zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.
Oferty należy składać w terminie do dnia 2 czerwca 2014 roku do godziny 16:00.
treść zapytania

© 2023 Wszelkie prawa zastrzeżone
Przekaż 1%