Zapytanie 9-POKL-OW

W związku z realizacją przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnymi SPOZA projektu „Ośrodki wsparcia”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego - w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII Promocja Integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zgodnie z obowiązującą zasadą konkurencyjności, Stowarzyszenie SPOZA ogłasza zapytania ofertowe o przedstawienie ofert cenowych dotyczących wykonania zamówień zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.
Oferty należy składać w terminie do dnia 22 lipca 2013 roku do godziny 16:00
Treść zapytania
 
Treść zapytania

 

© 2023 Wszelkie prawa zastrzeżone
Przekaż 1%