BROKER EDUKACYJNY - Budujemy kapitał kariery

Projekt "Broker edukacyjny - budujemy kapitał kariery" realizowany jest przez Stowarzyszenie SPOZA w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Piasecznie w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.6 Upowszechnianie uczenia się dorosłych, Poddziałania 9.6.3 Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji.

Termin realizacji projektu: 01.02.2014 r. - 31.07.2015 r.

Projekt skierowany jest do osób w wieku 18-64 l. mieszkających, uczących się lub pracujących na terenie powiatu piaseczyńskiego, bez względu na ich statut na rynku pracy. Wsparciem mogą być objęte również osoby w wieku powyżej 64 roku życia, jeżeli zadeklarują gotowość i zamiar podjęcia zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie.
Celem głównym projektu jest zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych w kształceniu formalnym i pozaformalnym poprzez wdrożenie kompleksowej usługi doradztwa edukacyjnego (brokeringu edukacyjnego) w powiecie piaseczyńskim. Zadaniem brokera edukacyjnego jest dobór kierunki, rodzaju i poziomu kształcenia oraz ustalenie indywidualnej ścieżki edukacyjnej w konfrontacji z potrzebami rynku. Porady świadczone przez brokerów edukacyjnych są bezpłatne.

W ramach projektu każdy z uczestników będzie mógł skorzystać z:
- doradztwa edukacyjnego indywidualnego i grupowego,
- internetowej bazy ofert edukacyjnych,
- spotkań informacyjnych (np. dotyczących form kształcenia, zawodów przyszłości, zawodów deficytowych i nadwyżkowych),
- warsztatów motywacyjnych "Pierwszy krok",
- warsztatów "Budujemy kapitał kariery";
- bezpośredniego spotkania z przedstawicielami instytucji szkoleniowych na targach ofert edukacyjnych organizowanych przez brokerów edukacyjnych w ramach projektu.
Uczestnictwo w projekcie jest dobrowolne i nie oznacza konieczności skorzystania ze wszystkich proponowanych form wsparcia.
W ramach realizowanego projektu powstanie internetowa Baza Ofert Edukacyjnych, która dostarczać będzie informacji o aktualnej ofercie kształcenia formalnego i nieformalnego na terenie powiatu piaseczyńskiego i Mazowsza, uzupełniana o oferty z Polski i zagranicy.
Instytucje edukacyjne i firmy szkoleniowe, które znajdą się w Bazie Ofert Edukacyjnych będę mogły bezpłatnie promować i aktualizować swoją ofertę oraz pozyskiwać nowych odbiorców.

dane kontaktowe biura projektu
Stowarzyszenie "SPOZA"
Projekt "Broker edukacyjny - budujemy kapitał kariery"
ul. Kniaziewicza 8
05-500 Piaseczno
tel. 505-05-25-14
email: broker.edu@spoza.org.pl

 

eu_efs[2].pngkl_nss[2].png

© 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone
Przekaż 1%