Ambasada sukcesu

mces_nagloweka4_zadresami.jpg

(Priorytet VII, działanie 7.2, poddziałanie 7.2.2, projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) – to projekt realizowany od sierpnia 2011 do lipca 2013 roku. Liderem projektu jest firma szkoleniowo-informatyczna Dr Notes a partnerem Stowarzyszenie Spoza. Obydwie jednostki mają duże doświadczenie w realizacji projektów, także unijnych i we współpracy w stylu biznes – organizacja pozarządowa (podmiot ekonomii społecznej).

Ambasada – dawniej rozumiana jako misja, dzisiaj jako najwyższa reprezentacja kraju lub zagadnienia na terenach innych państw, na obszarach, gdzie potrzebna jest pomoc w zrozumieniu, przyjęciu spraw nowych.

Misją naszej „Ambasady sukcesu” jest nauczanie ekonomii społecznej – tam, gdzie przebija się z trudem, gdzie jest niezrozumiała, zdaje się być zbędna. Działamy na Mazowszu – województwie największym i najbardziej zróżnicowanym materialnie. Wiele tu bogactwa, ale również dużo ubóstwa, nieporadności, wykluczenia.

Ekonomia społeczna jako nauka i jej praktyczne zastosowania to na świecie i w Polsce zjawisko nie nowe. Już w XVIII wieku mamy utopijny pomysł falansterów a w XIX wieku i z początkiem XX w. ekonomia społeczna rozwijała się dobrze, przodowała tu Wielkopolska z Kasami Stefczyka i Towarzystwami Wzajemnej Pomocy, ale też kooperatywy na kresach wschodnich czy spółdzielczość mieszkaniowa („szklane domy”). Wtedy też powstały pierwsze spółdzielnie pracy, w tym inwalidów, ruch „Społem” i wiele innych. Nie zmogła ich wojna, piękną kartę zapisały tu „Społem” i Patronat nad więźniami.

Po wojnie wydawało się, że zorganizowane ruchy samopomocowe – podmioty ekonomii społecznej – odrodzą się. Okazało się jednak, że jako wolne jednostki gospodarki społecznej są dla socjalizmu „niebezpieczne”. Mimo pozornego rozwoju spółdzielczości, np. mieszkaniowej, pracy czy inwalidów wewnętrznie zniszczył je system nakazowy i niedemokratyczny (a więc przeczący idei) sposób zarządzania.

Transformacja i wolny rynek w większości zmiotły te przedsiębiorstwa, gdyż rozbudowana struktura zarządcza, niekonkurencyjność, itp. większości z nich nie pozwoliła utrzymać się na rynku.

Z początkiem XXI wieku odkryliśmy na nowo ekonomię społeczną i jej ogromne możliwości, w tym w przywracaniu na rynek przedstawicieli grup defaworyzowanych. Przez kraj przetoczyła się dyskusja teoretyków i praktyków ekonomii, sięgnęliśmy po wzorce zagraniczne (np. włoskie) i zbudowaliśmy podstawy prawne dla ekonomii społecznej: w 2003 roku – ustawa o zatrudnieniu socjalnym, w 2006 – ustawa o spółdzielniach socjalnych i inne akty prawne wspierające.

Mimo tych wydawałoby się korzystnych rozwiązań sektor ekonomii społecznej – prócz organizacji pozarządowych – rozwija się z trudem, bardzo wolno. Zobaczyliśmy to na przykładzie Mazowsza: działa ty 15 spółdzielni socjalnych, 180 spółdzielni pracy, 34 spółdzielnie inwalidów, ok. 12 tysięcy organizacji pozarządowych, 2 centra integracji społecznej, 2 zakłady aktywności zawodowej i 15 warsztatów terapii zajęciowej. To bardzo niewiele. Dlaczego tak jest, gdzie tkwią trudności ograniczające ten rozwój? Wypunktowaliśmy je na podstawie badań własnych i dostępnych materiałów.

Oto ich katalog (a brzmi jak litania!):

    trudny dostęp do aktualnych informacji o zakładaniu i prowadzeniu podmiotu ekonomii społecznej,
    brak wiedzy na temat dostępnych środków,
    brak łatwo dostępnego wsparcia prawnego,
    niskie kwalifikacje w zakresie zarządzania organizacją i w wielu innych aspektach jej działania,
    brak podstawowej wiedzy na temat działalności zarobkowej,
    brak wsparcia marketingowego,
    brak wiedzy na temat współpracy, szczególnie z sektorem publicznym i prywatnym,
    brak dostępnych dróg rozwoju kompetencji merytorycznych,
    niedostosowanie dostępnych dróg wsparcia do potrzeb i możliwości.

„Ambasada sukcesu – centrum wsparcia podmiotów ekonomii społecznej” oferuje antidotum na te braki i trudności. Celem projektu jest szkolenie i wielokierunkowe doradztwo. Adresujemy je do 100 podmiotów ekonomii społecznej i ich otoczenia (instytucje rynku pracy, pomocy i integracji społecznej) na w województwie mazowieckim. Proponujemy szkolenie e-learningowe (dostępne zarówno online, jak i offline z możliwością wydruku) dla 6 rodzajów przedsiębiorstw społecznych: stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne, centra integracji społecznej, centra aktywności lokalnej i zakłady aktywności zawodowej.

Jednocześnie prowadzone będzie doradztwo prawne, księgowe i internetowe – stacjonarnie i zdalnie, indywidualne i grupowe. Przewidujemy także zestaw usług z zakresu rozwoju partnerstwa lokalnego.

Z każdej jednostki ekonomii społecznej uczestniczącej w projekcie z usług doradczych będą mogły skorzystać 2 osoby; każde przedsiębiorstwo otrzyma kwotę 6000 zł do „zagospodarowania” na usługi doradcze projektu – taka szkoła wyboru i decyzji.

Połączenie szkolenia z doradztwem i to ściśle adresowanym jest innowacyjnym rozwiązaniem problemu braku wiedzy i praktyki. Wsparcie usługami z zakresu partnerstwa lokalnego, które kuleje nie tylko na Mazowszu – powinno wpłynąć na rozwój całego sektora.

Zakładamy, że do „Ambasady sukcesu – centrum wsparcia podmiotów ekonomii społecznej” trafi ok. 100 podmiotów ekonomii społecznej, czyli co najmniej 300 ich pracowników podniesie kwalifikacje – korzystając z centrum wspierającego ich działania; platformy wspierającej partnerstwo lokalne; aktualnej, dostosowanej do potrzeb podmiotów ekonomii społecznej bazy danych; sprofilowanego katalogu usług; sumarycznie 2400 godzin doradztwa, 3200 godzin warsztatów komunikacji społecznej i 320 godzin coachingu grupowego.

Sukcesywnie będziemy wspólnie z beneficjentami projektu realizować zasady partnerstwa lokalnego, przewagi konkurencyjnej, zwiększania rozpoznawalności, poprawy jakości i skuteczności działań.

Zapraszamy do „Ambasady sukcesu – centrum wsparcia podmiotów ekonomii społecznej”. Sprawdźcie już dzisiaj szczegółowo, co oferujemy na naszej stronie http://www.mazowsze.3sektor.org , zapytajcie nas

Zgłoście się

Szansa na sukces nie lubi czekać!

 

kl_nss[1].png eu_efs[1].png

Projekt "Ambasada sukcesu - centrum wsparcia podmiotów ekonomii społecznej" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

© 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone
Przekaż 1%