Przystań

Projekt „Przystań - przyjazny mikroświat, przyjazny świat”

 

Projekt „Przystań…”  trwa nieprzerwanie od 2009, przez cały okres współfinansowany ze środków PFRON w ramach konkursów wieloletnich.

Aktualna edycja trwa od 01.04.2022 r. do  31.03.2023 r.

Projekt „Przystań - przyjazny mikroświat, przyjazny świat” to projekt gdzie dzieci z niepełnosprawnością i ich rodzice  otrzymują specjalistyczne wsparcie. To miejsce bezpieczne, przewidywalne,  które przeciwdziała wykluczeniu społecznemu dzieci z niepełnosprawnością, dla których często brakuje propozycji spotkań w grupie rówieśniczej. Tu dzieci mają zapewnione cykliczne, specjalistyczne wsparcie - terapię indywidualną, zajęcia z reedukatorem, logopedą, pedagogiem i udział w treningu umiejętności społecznych – zajęcia stacjonarne oraz zajęciach terenowych ćwiczących umiejętności społeczne. Jednocześnie część beneficjentów regularnie skorzysta z zajęć dogoterapii oraz Treningu Zastępowania Agresji. To miejsce gdzie uzyskujemy pozytywne zmiany w funkcjonowaniu dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi. Prowadzi to do ich większej samodzielności - we wszystkich sferach: emocjonalnej, społecznej i poznawczej. To miejsce, w którym osiągamy cele w różnym zakresie: rozwijania umiejętności nawiązywania kontaktów, wzmacniania zdolności do komunikowania się, nauki rozpoznawania uczuć przeżywanych przez siebie i przez innych, nauki samokontroli, zmniejszania zachowań agresywnych i przemocowych, tworzenia prawidłowych relacji w grupie, podnoszenia swojej samooceny i poczucia własnej wartości.

 

Co daje Przystań - wypowiedzi rodziców:

 

 • „moje dziecko pierwszy raz w życiu ma kolegów”

 • „nikt tutaj nie ocenia mojego dziecka i mnie"

 • „dzięki spotkaniom z rodzicami innych dzieci, wiem, że nie tylko mnie jest trudno”

 • „uczę się w jaki sposób postępować z moim synem. Jest ciężko, syn ma Zespół Aspergera”

 • „wreszcie ktoś mnie rozumie”

 • „przyjazne miejsce w którym czuję że mogę o wszystkim porozmawiać”

 

 

FORMY WSPARCIA OFEROWANE W RAMACH PROJEKTU „PRZYSTAŃ - PRZYJAZNY MIKROŚWIAT, PRZYJAZNY ŚWIAT"

 

W ramach projektu „Przystań - przyjazny mikroświat, przyjazny świat”, Stowarzyszenie SPOZA oferuje dostosowane do potrzeb dziecka i jego rodziców bezpłatne, wielokierunkowe i intensywne wsparcie, ukierunkowane na rozwój określonych umiejętności.

 • Konsultacje diagnostyczne

  Cykl indywidualnych konsultacji psychologicznych poprzedzających przyznanie dziecku określonych form wsparcia indywidualnego i/lub grupowego. Polegać będą one w pierwszej kolejności na zebraniu przez psychologa diagnostę wywiadu z rodzicami i wspólnej próbie określenia celów terapii dziecka. Kolejnym etapem będą spotkania z dzieckiem, niezbędne do nawiązania z nim kontaktu, rozpoznania potrzeb, mocnych stron i deficytów rozwojowych. Produktem działań psychologa diagnosty jest Indywidualny Plan Działania (IPD). W trakcie konsultacji diagnostycznych stosowane będą następujące testy/ kwestionariusze: 1. Test inteligencji WISC-R - będzie stosowany przed rozpoczęciem terapii indywidualnej z psychologiem/ treningiem umiejętności społecznych. Test nie będzie przeprowadzany, gdy dziecko wykonywało go w ciągu ostatniego roku - zgodnie z zaleceniami autorów testu. 2. Skala Dojrzałości Umysłowej Columbia - będzie to test stosowany zamiennie z WISC-R w przypadku, gdy dziecko nie będzie posługiwało się w dostatecznym stopniu mową.

 • Indywidualna terapia psychologiczna dla dzieci

  Dzieci, u których stwierdzi się taką potrzebę, mogą korzystać z indywidualnej terapii psychologicznej. Terapia indywidualna polega na nawiązaniu relacji między terapeutą a dzieckiem oraz pracy nad problemami, które dziecko wnosi, a przy których jest bardziej wskazana taka forma pomocy niż terapia grupowa.

  Będą to zajęcia, w trakcie których terapeuta indywidualnie dla każdego uczestnika ustali cele zajęć w oparciu o IPD. W pracy z beneficjentami wykorzystywane będzie również podejście poznawczo-behawioralne, o udowodnionej skuteczności w grupie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. W trakcie zajęć szczególny nacisk położy się na naukę rozpoznawania i adekwatnego wyrażania emocji. Wspólnie z uczestnikiem stworzy się i wyćwiczy skrypty sytuacji społecznych. W przypadku występowania zachowań trudnych wdroży się program zastępowania autoagresji lub agresji innymi akceptowalnymi zachowaniami. Będzie pracowało się również nad zmniejszeniem lęku/napięcia w różnych sytuacjach. W trakcie zajęć poruszy się także kwestie związane z akceptacją samego siebie, umiejętności rozpoznawania własnych słabszych i mocnych stron oraz nauczy się budowania poczucia własnej wartości.

 • Trening umiejętności społecznych dzieci z niepełnosprawnością - zajęcia stacjonarne

  Uczestnictwo dzieci z niepełnosprawnością w grupowych zajęciach treningu umiejętności społecznych będzie prowadziło do pozytywnych zmian w funkcjonowaniu i zwiększa samodzielność we wszystkich sferach - emocjonalnej, społecznej i poznawczej. W grupie dzieci będą miały możliwość w bezpieczny sposób przećwiczyć i przepracować różne sytuacje zarówno pozytywne, jak i negatywne, które mogą mieć miejsce w grupie rówieśniczej (np. wspólna zabawa, kłótnia z kolegą, dostosowanie się do norm i zasad panujących w grupie). Plan oddziaływań terapeutycznych w ramach projektu „Przystań - przyjazny mikroświat, przyjazny świat” odpowiada również na dwa bardzo ważne problemy dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (które będą uczestniczyły w projekcie), czyli: kłopoty w zakresie mowy czynnej i biernej oraz kłopoty w zakresie budowania Teorii Umysłu (możliwości wnioskowania o stanach umysłu innych osób), które będą podstawą skutecznego komunikowania się z nimi. Jednym z podstawowych zadań terapeutów będzie komentowanie i wyjaśnianie różnego rodzaju sytuacji społecznych z życia codziennego, a zwłaszcza towarzyszącego im kontekstu emocjonalnego, co pozwoli dzieciom na lepsze przewidywanie zachowań innych, rozumienie ich intencji i komunikatów, a w konsekwencji na adekwatne zachowanie oraz dostosowane do reakcji ludzi i kontekstu sytuacyjnego.

 • Zajęcia terenowe ćwiczące umiejętności społeczne

  Zajęcia terenowe są to zajęcia grupowe, których celem jest rozwijanie umiejętności zdobytych w czasie treningu umiejętności społecznych podczas zajęć praktycznych. Zajęcia te będą odbywać się poza placówką. Osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu mają duże trudności z zastosowaniem umiejętności teoretycznych w praktyce. W związku z tym aby oddziaływania były w pełni skuteczne, należy zapewnić tej grupie osób możliwość udziału w zajęciach, w których każdy uczestnik będzie mógł przećwiczyć w praktyce jak należy zachować się w konkretnej sytuacji społecznej np. w czasie wyjścia do sklepu, na pocztę, do innych miejsc użyteczności publicznej. Dzięki zajęciom terenowym osoby z autyzmem staną się bardziej samodzielne w podstawowych obszarach funkcjonowania. Zajęcia prowadzone będą przez specjalistów z zakresu psychologii, z doświadczeniem we wspieraniu osób z autyzmem, przy dodatkowym wsparciu przeszkolonego wolontariusza.

 • Indywidualna terapia logopedyczna dla dzieci

  Indywidualne zajęcia logopedyczne mają na celu usprawnienie mowy, komunikacji językowej oraz niwelowanie zaburzeń w tym zakresie. Logopeda pomaga niepoprawnie mówiącemu dziecku usunąć wady i kształtuje właściwą wymowę. Dziecko poprzez ćwiczenia ze specjalistą nabiera śmiałości w płynnym, spontanicznym wypowiadaniu się oraz bezproblemowym wyrażaniu myśli. W przypadku dzieci, które nie nabyły mowy w naturalny sposób, logopeda pracuje nad wykształceniem umiejętności językowego porozumiewania się. 

 • Indywidualne zajęcia reedukacyjne

  Indywidualne zajęcia reedukacyjne będą miały na celu wyrównywanie szans edukacyjnych. Regularna praca specjalisty z dzieckiem, nad materiałem szkolnym pozwoli zmniejszyć zaległości powstałe wskutek gorszego funkcjonowania na tle klasy oraz umożliwi pokonywanie problemów z nauką.

 • Indywidualne zajęcia pedagogiczne dla dzieci

  Indywidualne zajęcia pedagogiczne mają na celu przywrócenie dziecku niepełnosprawnemu maksymalnej sprawności fizycznej, psychicznej i społecznej oraz przygotowanie go, w miarę możliwości, do uczestnictwa w życiu społecznym. Dzięki regularnym spotkaniom z pedagogiem specjalnym dziecko otrzymuje możliwość: lepszego poznania samego siebie i rozpoznawania własnych zdolności i ograniczeń, zdobywania nowej wiedzy, umiejętności porozumiewania się z innymi oraz umiejętności pokonywania własnych niepożądanych popędów i destrukcyjnych zachowań, kształtowania inteligencji i rozwijanie zmysłu krytycznego.

 • Wsparcie asystenta dziecka z niepełnosprawnością

  Asystent dziecka z niepełnosprawnością uczestniczy w niektórych zajęciach indywidualnych i grupowych z dziećmi szczególnie wymagającymi. Asystowanie podczas pracy ma zapewnić dzieciom poczucie bezpieczeństwa oraz wspomóc je w wykonywaniu poszczególnych zadań. Obecność asystenta dziecka z niepełnosprawnością podczas zajęć jest podyktowane potrzebą, zarówno ze strony dziecka jak i specjalisty prowadzącego zajęcia. To właśnie specjalista prowadzący zajęcia wskazuje, któremu dziecku potrzebne jest dodatkowe wsparcie.

 • Dogoterapia

  Kontakt z psem terapeutą na sesjach dogoterapii ma na celu pomoc dzieciom m. in. w stworzeniu bezpiecznej, przyjaznej atmosfery sprzyjającej rozwojowi i nabywaniu wiedzy, przełamaniu barier związanych z dotykiem, lękiem przed zwierzęciem, odnalezieniu przyjemności w nabywaniu wiedzy, odkryciu nowych sposobów uczenia się (zarówno mowy, jak i wiedzy o świecie), przyswojeniu norm społecznych, zasad funkcjonowania w grupie, otwarciu na świat komunikacji (wydawanie poleceń, przyglądanie się efektom wypowiadanych komend, słuchanie i mówienie o potrzebach własnych i potrzebach zwierzęcia), wyraźnym i precyzyjnym wysławianiu się (inaczej zwierzę nie zrozumie, nie zareaguje), uważnym słuchaniu i prawidłowym reagowaniu na polecenia prowadzącego, nauce koncentracji i skupieniu na zadaniu (psy skupiają na sobie uwagę, co ułatwia naukę i przyswajanie wiedzy), nabywaniu nowego słownictwa i szybszego, efektywniejszego przyswajania go, przełamywaniu lęków związanych z kontaktem z drugą osobą lub zwierzęciem.

 • Grupa wsparcia dla rodziców

  Rodzice dzieci uczestniczących w projekcie mają możliwość uczestniczenia w spotkaniach grup wsparcia. Podczas cyklicznych spotkań z psychoterapeutami rodzice mogą przepracować trudne emocje, zrozumieć siebie, otrzymać i dawać wsparcia osobom w podobnej sytuacji życiowej, a także zdobywać wiedzę o zaburzeniach rozwojowych, na które cierpią ich dzieci. 

 • Harmonogram

   

  Rok 2022 2023
  Miesiąc kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień styczeń luty marzec
  Prowadzenie diagnozy wstępnej    X                    
  Prowadzenie indywidualnej terapii psychologicznej dzieci z niepełnosprawnością   X X X X X X X X X X X
  Prowadzenie treningu umiejętności społecznych dzieci z niepełnosprawnością - zajęcia stacjonarne   X X X X X X X X X X X
  Prowadzenie zajęć terenowych ćwiczących umiejętności społeczne   X X X X X X X X X X X
  Prowadzenie indywidualnej terapii logopedycznej dla dzieci z niepełnosprawnością   X X  X   X X X X X X X
  Prowadzenie indywidualnych zajęć reedukacyjnych dla dzieci z niepełnosprawnością   X X  X   X X X X X X X
  Prowadzenie indywidualnych zajęć pedagogicznych dla dzieci z niepełnosprawnością   X X  X   X X X X X X X
  Wsparcie asystenta dziecka z niepełnosprawnością X X X X X X X X X X X X
  Prowadzenie warsztatów umiejętności wychowawczych dla
  rodziców/grupy wsparcia dla rodziców dzieci z
  niepełnosprawnością uczestniczących w projekcie
   X X X X X X X X X X X X
  Dogoterapia    X X     X X X X X X X
  Trening Zastępowania Agresji   X X     X X X X X X X

   

  Grafik

    poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
  Psycholog - terapia indywidualna     15.00-18.00   16.00 - 18.00    
  Trening umiejętności społecznych dzieci z niepełnosprawnością - zajęcia stacjonarne   15.30 - 19.30          
  Zajęcia terenowe ćwiczące umiejętności społeczne wg grafiku przekazywanego rodzicom/opiekunom na początku każdego miesiąca
  Logopeda 15.00 - 20.00    14.00 - 19.00        
  Reedukator 15.00 - 20.00            
  Pedagog     14.00 - 19.00        
  Wsparcie asystenta dziecka z niepełnosprawnością 10.00 - 18.00 10.00 - 18.00 9.00 - 11.00 10.00 - 18.00      
  Dogoterapia  wg grafiku przekazywanego rodzicom/opiekunom na początku każdego miesiąca
  Trening Zastępowania Agresji wg grafiku przekazywanego rodzicom/opiekunom na początku każdego miesiąca
  Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców / grupa wsparcia dla rodziców wg grafiku przekazywanego rodzicom/opiekunom na początku każdego miesiąca

   

 • Wszystkie zajęcia są nieodpłatne!

  Wszystkich zainteresowanych prosimy o wypełnienie ankiety zgłoszeniowej do projektu.

 •  

   Projekt „Przystań - przyjazny mikroświat, przyjazny świat” jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zobacz także

© 2023 Wszelkie prawa zastrzeżone
Przekaż 1%