Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:

 • Stowarzyszenie SPOZA
 • E-mail: pracownia@spoza.org.pl
 • Telefon: 511

 

 

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

 

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

 

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Stowarzyszenie SPOZA
 • Adres: Targowa 66/23, 03-729 Warszawa
 • E-mail: pracownia@spoza.org.pl
 • Telefon: 

 

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

© 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone
Przekaż 1%