Konsultacje diagnostyczne

Cykl indywidualnych konsultacji psychologicznych poprzedzających przyznanie dziecku określonych form wsparcia indywidualnego i/lub grupowego. Polegać będą one w pierwszej kolejności na zebraniu przez psychologa diagnostę wywiadu z rodzicami i wspólnej próbie określenia celów terapii dziecka. Kolejnym etapem będą spotkania z dzieckiem, niezbędne do nawiązania z nim kontaktu, rozpoznania potrzeb, mocnych stron i deficytów rozwojowych. Produktem działań psychologa diagnosty jest Indywidualny Plan Działania (IPD). W trakcie konsultacji diagnostycznych stosowane będą następujące testy/ kwestionariusze: 1. Test inteligencji WISC-R - będzie stosowany przed rozpoczęciem terapii indywidualnej z psychologiem/ treningiem umiejętności społecznych. Test nie będzie przeprowadzany, gdy dziecko wykonywało go w ciągu ostatniego roku - zgodnie z zaleceniami autorów testu. 2. Skala Dojrzałości Umysłowej Columbia - będzie to test stosowany zamiennie z WISC-R w przypadku, gdy dziecko nie będzie posługiwało się w dostatecznym stopniu mową.

© 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone
Przekaż 1%