Poczuj, doświadcz - zrozum, zaakceptuj 2

FORMY WSPARCIA OFEROWANE W RAMACH PROJEKTU „PRZYSTAŃ - PRZYJAZNY MIKROŚWIAT, PRZYJAZNY ŚWIAT"

W ramach projektu „Przystań - przyjazny mikroświat, przyjazny świat”, Stowarzyszenie SPOZA oferuje dostosowane do potrzeb dziecka i jego rodziców bezpłatne, wielokierunkowe i intensywne wsparcie, ukierunkowane na rozwój określonych umiejętności.

Rodzic, który wypełniając Ankietę Wstępną, zgłosił swoje niepełnosprawne dziecko do udziału w projekcie, w pierwszej kolejności zostaje zaproszony na:

 1. KONSULTACJE DIAGNOSTYCZNE
  Jest to cykl indywidualnych konsultacji psychologicznych polegających na zebraniu przez psychologa wywiadu z rodzicami i wspólnej próbie określenia celów terapii, a także na spotkaniach z dzieckiem, potrzebnych do nawiązania kontaktu, rozpoznania kłopotów rozwojowych oraz stworzenia i uzgodnienia Indywidualnego Planu Działania.
  Po zakończeniu konsultacji psycholog przedstawia rodzicom dalszą ścieżkę udziału w projekcie tzn. wskazania do udziału w zajęciach grupowych lub indywidualnych, których opis znajdą Państwo poniżej.
   
 2. GRUPY INTEGRACYJNE DLA DZIECI
  Grupę prowadzi doświadczony psycholog dziecięcy oraz koterapeuta (osoba z wykształceniem psychologicznym lub pedagogicznym). Dzieci dobierane są do grup podczas zebrań psychologów i innych specjalistów, w taki sposób, aby mogły budować satysfakcjonujące kontakty interpersonalne.
  Uczestnictwo w zajęciach grupowych pozwala na uzyskanie pozytywnych zmian w funkcjonowaniu dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, między innymi prowadzi do zwiększenia samodzielności, rozwija umiejętności komunikacyjne i społeczne, redukuje objawy nieprzystosowania społecznego. W grupie integracyjnej dzieci mają możliwość w bezpieczny sposób przećwiczyć i przepracować różne sytuacje zarówno pozytywne, jaki negatywne, które mogą mieć miejsce w grupie rówieśniczej (np. wspólna zabawa, kłótnia z kolegą, dostosowanie się do norm i zasad panujących w grupie).
   
 3. INDYWIDUALNA TERAPIA PSYCHOLOGICZNA DLA DZIECI
  Dzieci, u których stwierdzi się taką potrzebę, mogą korzystać z indywidualnej terapii psychologicznej. Terapia indywidualna polega na nawiązaniu relacji między terapeutą a dzieckiem oraz pracy nad problemami, które dziecko wnosi, a przy których jest bardziej wskazana taka forma pomocy niż terapia grupowa.
   
 4. GRUPA WSPARCIA DLA RODZICÓW
  Rodzice dzieci uczestniczących w projekcie mają możliwość uczestniczenia w spotkaniach grup wsparcia. Podczas cyklicznych spotkań z psychoterapeutami rodzice mogą przepracować trudne emocje, zrozumieć siebie, otrzymać i dawać wsparcia osobom w podobnej sytuacji życiowej, a także zdobywać wiedzę o zaburzeniach rozwojowych, na które cierpią ich dzieci.
   
 5. INDYWIDUALNA TERAPIA LOGOPEDYCZNA DLA DZIECI
  Indywidualne zajęcia logopedyczne mają na celu usprawnienie mowy, komunikacji językowej oraz niwelowanie zaburzeń w tym zakresie. Logopeda pomaga niepoprawnie mówiącemu dziecku usunąć wady i kształtuje właściwą wymowę. Dziecko poprzez ćwiczenia ze specjalistą nabiera śmiałości w płynnym, spontanicznym wypowiadaniu się oraz bezproblemowym wyrażaniu myśli. W przypadku dzieci, które nie nabyły mowy w naturalny sposób, logopeda pracuje nad wykształceniem umiejętności językowego porozumiewania się.
   
 6. INDYWIDUALNE ZAJĘCIA REEDUKACYJNE DLA DZIECI
  Indywidualne zajęcia reedukacyjne mają na celu wyrównywanie szans edukacyjnych. Regularna praca specjalisty z dzieckiem, nad materiałem szkolnym pozwala zmniejszyć zaległości powstałe wskutek gorszego funkcjonowania na tle klasy oraz umożliwia pokonywanie problemów z nauką.
   
 7. INDYWIDUALNE ZAJĘCIA PEDAGOGICZNE DLA DZIECI
  Indywidualne zajęcia pedagogiczne mają na celu przywrócenie dziecku niepełnosprawnemu maksymalnej sprawności fizycznej, psychicznej i społecznej oraz przygotowanie go, w miarę możliwości, do uczestnictwa w życiu społecznym. Dzięki regularnym spotkaniom z pedagogiem specjalnym dziecko otrzymuje możliwość: lepszego poznania samego siebie i rozpoznawania własnych zdolności i ograniczeń, zdobywania nowej wiedzy, umiejętności porozumiewania się z innymi oraz umiejętności pokonywania własnych niepożądanych popędów i destrukcyjnych zachowań, kształtowania inteligencji i rozwijanie zmysłu krytycznego.
   
 8. POMOC ASYSTENTA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
  Asystent osoby niepełnosprawnej uczestniczy w niektórych zajęciach indywidualnych i grupowych z dziećmi szczególnie wymagającymi. Asystowanie podczas pracy ma zapewnić dzieciom poczucie bezpieczeństwa oraz wspomóc je w wykonywaniu poszczególnych zadań.

 

          Więcej na stronie Przystań

 

 

 

© 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone
Przekaż 1%