Dzieci Spoza...

Cele projektu - zmiana postaw wobec osób niepełnosprawnych:

    niwelowanie lęku,
    przekazanie rzetelnych informacji o ograniczeniach wynikających z różnych schorzeń i niepełnosprawności,
    promowanie pozytywnego wizerunku osoby niepełnosprawnej,
    obalanie stereotypów i mitów dotyczących osób niepełnosprawnych.

Szeroka akcja informacyjno-medialna skierowana do mieszkańców Warszawy:

    pokazanie całej społeczności miasta trudności, jakich doświadczają dzieci niepełnosprawne w dostępie do edukacji, związane z marginalizacją, zagrożenia dla ich rozwoju,
    informacja na temat możliwości edukacyjnych dzieci niepełnosprawnych, form pomocy i współpracy pomiędzy różnymi specjalistami, przedstawienie efektów projektu,

Czas trwania projektu:

    15 sierpnia do 30 listopada 2006 r.

Adresaci:

    społeczności szkolne (uczniowie, rodzice i naucziciele),
    osoby niepelnosprawne,
    instytucje edukacyujne, użyteczności publicznej, jednostki administracji.

Wykaz działań w ramach projektu

    Eksperyment społeczny Zmiana postaw wobec niepełnosprawnych Czas trwania: wrzesień – listopad 2006 r. To nowatorska metoda, polegająca na jednoczesnym objęciu różnorodnymi oddziaływaniami całej społeczności szkolnej – dzieci, rodziców i nauczycieli.

Eksperyment obejmuje:

    Badanie ankietowe postaw wobec niepełnosprawności Badanie obejmie dzieci z klas IV - VI oraz dorosłych (rodziców, nauczycieli).
    Zajęcia integracyjne dla dzieci (warsztaty, dyskusje, spotkania z osobami niepełnosprawnymi - ludźmi sukcesu, wprowadzanie technik parateatralnych, nauka przez doświadczenie i zabawę, angażująca emocje uczestników)
    Warsztaty teatralne Warsztaty zostaną przeprowadzone w dwóch wybranych szkołach dla grupy 10-15 dzieci. Warsztaty przeprowadzi Stowarzyszenie Grupa Przedsięwzięć Teatralno-Medialnych - nasz partner w realizacji projektu. Efektem finalnym będzie spektakl teatralny, który zostanie pokazany na forum społeczności szkolnej z udziałem zaproszonych gości.
    Konkurs plastyczny z nagrodami Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów szkół biorących udział w projekcie. Celem konkursu jest uwrażliwienie szerokiego grono odbiorców na problematykę niepełnosprawności, pomoc w zauważeniu drugiego człowieka i jego odrębności...
    Warsztaty dla rodziców Celem warsztatów jest zmiana postaw rodziców wobec osób niepełnosprawnych, ukazanie wartości kontaktów integracyjnych, podnoszenie poziomu komunikacji społecznej.
    Szkolenia dla nauczycieli Szkolenia poszerzające wiedzę z zakresu pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz komunikacji z rodziną. Istnieje możliwość doboru szkoleń wg potrzeb. Zapewniamy materiały szkoleniowe oraz zaświadczenia wydane przez Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Zawodowego nauczycieli.

Publikacja: Jesteśmy inni - jesteśmy tacy sami W publikacji znajdą się opowiadania napisane przez osoby niepełnosprawne, reportaże o niepełnosprawnych i ich pasjach, zdjęcia, a także reprodukcje najlepszych prac plastycznych wykonanych przez uczniów, uczestników konkursu plastycznego. Autorzy publikacji opowiedzą o swoim życiu, pasjach, nietypowych zdarzeniach itp., o postrzeganiu świata przez osoby niepełnosprawne. Publikację otrzyma każda szkoła biorąca udział w projekcie. Zostanie ona także przekazana nieodpłatnie innym placówkom.

 

Projekt finansuje Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

© 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone
Przekaż 1%