Program DAMY RADĘ

Projekt realizowany był w 2008 r., adresowany do osób z niepełnosprawnościami.

Powołano Grupę Inicjatywną, której celem było utworzenie PORADNI. Grupa składała się z osób niepełnosprawnych, byłych beneficjentów projektu PIW EQUAL „Niepełnosprawni - samodzielność, rodzina, rehabilitacja, edukacja, praca – system zintegrowany”, który zakończył się 31 marca 2008 r. oraz ze współpracowników i wolontariuszy Stowarzyszenia. Zadaniem grupy był remont, wyposażenie lokalu i utworzenie PORADNI - „swojego miejsca na ziemi”. Grupa wydawała newsletter.

Remont lokalu Targowa 66/30 prowadzony był stopniowo, w miarę pozyskiwania materiałów. Większość prac została wykonana wolontarystycznie, z dużym zaangażowaniem członków grupy. Wyjątkiem były prace specjalistyczne, jak elektryczne, hydrauliczne i budowlane. Remont (w fazie umożliwiającej użytkowanie lokalu) ukończono w listopadzie 2008 r.

Wyposażenie lokalu. Lokal został urządzony meblami i sprzętem pozyskanymi z darów: meble, sprzęt komputerowy, biurowy. Zakupione zostały piece akumulacyjne - ponieważ lokal (jak większość kamienic na Pradze Północ) nie ma żadnego ogrzewania - oraz materiały budowlane i wyposażenie łazienki.

Działalność PORADNI. Od maja zespół specjalistów pracujący w PORADNI, składający się z doradców zawodowych, brokerów edukacyjnych, psychologów, prawników, świadcząc porady indywidualne i grupowe wspomagał podopiecznych w podejmowaniu jak najlepszych decyzji i działań osobistych, edukacyjnych i zawodowych.

Bank usług wzajemnych. Uczestnicy projektu stworzyli spis swoich umiejętności i możliwości w różnych dziedzinach życia – w ramach projektu wymieniają się usługami. Każda „usługa” jest „wyceniona” i pod względem czasu jej trwania i możliwości uczestnika. System wyceny jest pierwszym działaniem w ramach banku, każdy uczestnik będzie zbierał swój „kapitał” i będzie mógł z banku wypłacić tyle ile sam włożył.

Warsztaty. Od maja działała grupa wsparcia – spotkania odbywały się regularnie w każdy piątek. Dzięki spontanicznej inicjatywie beneficjentów powstała grupa ucząca się podstaw języka angielskiego oraz warsztaty kulinarne (prowadzone woluntarystyczne). W planach następne warsztaty rozwijające.

Zrealizowano ankietowe badanie postaw wobec osób z niepełnosprawnością w bliskim środowisku PORANI. W roli ankieterów wystąpili podopieczni, a badanie przeprowadzone zostało wśród mieszkańców pobliskich budynków, w okolicznych sklepach, punktach usługowych, miejscach użyteczności publicznej.

Zakładanym rezultatem projektu jest zmiana postaw beneficjentów z biernej na aktywną. Aktywne uczestnictwo w grupie zadaniowej jaką jest Grupa Inicjatywna, udział w przedsięwzięciu, konieczność załatwiania wielu spraw, działanie pod presją czasu - spowodują, że nasi beneficjenci staną się pewniejsi siebie i bardziej otwarci na podejmowanie nowych wyzwań. Znacznie podwyższy się ich poziom satysfakcji życiowej, możliwości podejmowania decyzji i poczucia sprawczości.
Przewidywanym rezultatem jest też zmiana postaw wobec osób niepełnosprawnych w najbliższym sąsiedztwie Poradni np. mieszkańców budynku oraz wśród osób, z którymi uczestnicy projektu będą się kontaktować przy organizacji pracy Poradni sondaż badawczy zostanie przeprowadzony dwukrotnie, aby można było ocenić zmianę postaw.

Projekt „DAMY RADĘ” był współfinansowany ze środków Fundacji „Wspólna Droga” oraz własnych Stowarzyszenia.

Raport projektu:

© 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone
Przekaż 1%