PROJEKT "PORADNIA"

Stowarzyszenie SPOZA prowadzi placówkę jaką jest PORADNIA SPOZA dla Osób z Niepełnosprawnościami w oparciu o kilka projektów finansowanych z różnych źródeł.

Projekt PORADNIA finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

logo_pfron.png

 

Działania projektu „PORADNIA”


Głównym celem działania Poradni jest usamodzielnianie osób z niepełnosprawnością w różnych aspektach życia.
Od stycznia do końca października 2010 do projektu przyjęliśmy 124 osoby z niepełnosprawnością.

Beneficjenci projektu korzystają ze wsparcia w zakresie poradnictwa/doradztwa indywidualnego:

 • psycholog,
 • prawnik,
 • coach,
 • doradca zawodowy,
 • broker edukacyjny,
 • doradca biznesowy,
 • pośrednik pracy,
 • doradztwa grupowego: grupa wsparcia (od lipca 2010). 

 


W ramach projektu PORADNIA osoby z niepełnosprawnością uczestniczą w warsztatach, szkoleniach, treningach zadaniowych podnoszących ich kompetencje społeczne i zawodowe: prawnych, komputerowych, aktywizacji zawodowej, komunikacji społecznej, umiejętności załatwiania spraw urzędowych, organizacji czasu wolnego, warsztatach muzycznych.

Uczestników wspiera asystent osoby niepełnosprawnej – podczas przebywania w Poradni, drodze do niej i powrotnej oraz w czasie trwania zajęć (pomoc w pisaniu i obsłudze). Dla osób, którym jest niezbędny, zamawiany jest transport specjalistyczny, który realizuje firma zewnętrzna dysponująca parkiem samochodów przystosowanych do przewozu osób z niepełnosprawnością oraz zatrudniająca odpowiednio przeszkolonych pracowników.

Uczestnicy w czasie przerwy w zajęciach otrzymują ciepłe i zimne napoje oraz drobne przekąski.

Rezultaty projektu „PORADNIA”

 

 • 90 Indywidualnych Planów Działania,
 • 40 Indywidualnych Planów Edukacyjnych,
 • 250 godzin szkoleniowych,
 • 10% beneficjentów podejmie pracę w czasie trwania projektu lub najpóźniej w 6 miesięcy po zakończeniu w nim udziału,
 • 40% beneficjentów podejmie aktywne poszukiwanie pracy,
 • 5% beneficjentów podejmie praktyki zawodowe, staże lub podpisze porozumienie wolontariackie,
 • 35% beneficjentów podejmie lub będzie kontynuować naukę w różnych formach kształcenia, w myśl realizacji zasady kształcenia przez całe życie,
 • 5% beneficjentów skierowanych zostanie do placówek typu WTZ, CIS, ZAZ, ośrodki wsparcia,
 • uelastycznienie postawy uczestników: zmiana z pasywnej na aktywną.
 • wzrost samooceny, w tym: umiejętność życia z niepełnosprawnością, podjęcie aktywności zawodowej, podniesienie kwalifikacji, stanie się aktywnym uczestnikiem rynku pracy, wzrost poziomu kompetencji społecznych i tzw. inteligencji emocjonalnej. 


Rezultaty prowadzą wprost do osiągnięcia celu ogólnego projektu – wzrostu samodzielności życiowej osób z niepełnosprawnością.

© 2023 Wszelkie prawa zastrzeżone
Przekaż 1%