Po prostu Poradnia

Cel ogólny projektu to aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością przez działanie PORADNI, w ramach której opisany dalej zespół wysoko kwalifikowanych specjalistów, pracując równolegle z beneficjentem, będzie wspomagał w podejmowaniu właściwych decyzji i działań osobistych, edukacyjnych i zawodowych.
Poradnia działa stacjonarnie w Warszawie zapewniając osobom z niepełnosprawnością stały dostęp do specjalistycznej pomocy.
Wprowadzenie poradnictwa wielokierunkowego i budowa całożyciowej kariery osoby z niepełnosprawnością przy jednoczesnym tworzeniu metodologicznych podstaw takiego oddziaływania doprowadzi do wypracowania standardu doradztwa (opracowanie, opublikowanie, upowszechnienie), w którym przez indywidualizację pomocy dochodzi się do Indywidualnego Planu Działania i Indywidualnego Planu Edukacji. W trakcie projektu plany te zostają wdrożone dla każdego beneficjenta - budując w nim gotowość do zmiany własnej sytuacji życiowej i zawodowej. Standard taki, który sprawdzi się w grupie osób z niepełnosprawnością (w większości w stopniu znacznym i umiarkowanym), służyć może każdej grupie marginalizowanej, stanowiąc wartość dodana projektu.

Cele szczegółowe:

 

 • organizacja Poradni,

 • udzielenie indywidualnie dobranego wsparcia (psychologa, doradcy zawodowego, brokera edukacyjnego, pośrednika pracy, prawnika, doradcy biznesowego, w miarę potrzeb psychiatry oraz usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej i specjalistycznego transportu) 200 osobom z niepełnosprawnością,

 • wypracowanie wspólnie z beneficjentami 70 Indywidualnych Planów Edukacyjnych (IPE) i 150 Indywidualnych Planów Działania (IPD) oraz ich realizacja,

 • pomoc w zatrudnieniu (różne formy pracy) 40 osób,

 • wyrównanie szans edukacyjnych przez indywidualny dobór form i zakresów kształcenia,

 • zmiana postawy osób z niepełnosprawnością z biernej, bezradnej na aktywną i elastyczną,

 • umiejętność życia z niepełnosprawnością jako integralną częścią życia,

 • pomoc w podniesieniu kwalifikacji zawodowych,

 • stanie się aktywnym uczestnikiem rynku pracy umiejącym kierować własną karierą zawodową,

 • podniesienie poziomu kompetencji społecznych i tzw. inteligencji emocjonalnej,

 • stanie się świadomym, pełnoprawnym obywatelem znającym swoje prawa i obowiązki.

 

Grupą docelową projektu są osoby z niepełnosprawnością, mieszkańcy województwa mazowieckiego, pełnoletnie. 85% z nich z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym i umiarkowanym, 15% może mieć orzeczony stopień lekki, głównie ze względu na schorzenia psychiatryczne. Wsparciem zostanie objętych 200 osób, w tym 80% nieaktywnych zawodowo lub zagrożonych zwolnieniem z pracy, nieaktywnych społecznie, niesamodzielnych.

 

 Działania projektu „Po prostu PORADNIA”


Zadanie 1: Zarządzanie projektem
Zadanie 2: Rekrutacja beneficjentów oraz personelu
Rekrutacja w projekcie oparta będzie o diagnozę potrzeb beneficjentek i beneficjentów, sporządzoną z uwzględnieniem zasady równości płci i innych cech indywidualnych - zachowana będzie zasada równości dostępu i indywidualizacja wsparcia. Rekrutacja będzie prowadzona przez:

 

 • wielokrotne ogłoszenia w portalach społecznościowych dla osób z niepełnosprawnością i na własnej stronie www,

 • bezpłatne ogłoszenia w prasie,

 • współpracę z instytucjami zajmującymi się zagadnieniem niepełnosprawności, jak np. UP, ośrodki pomocy społecznej. Biuro Orzecznika i organizacje pozarządowe.

 

Zadanie 3: Prowadzenie poradnictwa i doradztwa
PORADNIA oferuje beneficjentom następujące formy wsparcia: indywidualne konsultacje w formie stacjonarnej a także wykorzystując tradycyjne kanały (telefon, poczta).
Beneficjenci projektu otrzymają wsparcie w zakresie poradnictwa:

 

 • psycholog,

 • prawnik,

 • coach

 • w razie potrzeby psychiatra;

 

 oraz doradztwa:

 

 • doradca zawodowy,

 • broker edukacyjny,

 • doradca biznesowy,

 • pośrednik pracy;

a także pomoc asystenta osoby niepełnosprawnej i w razie potrzeby transport przystosowanym samochodem.
Zadanie 4: Ekspertyzy
I Opracowanie diagnozy potrzeb doradczych beneficjentów na poziomie województwa mazowieckiego na podstawie dostępnych źródeł. Diagnoza będzie wykorzystywana przez cały projekt, by działania odpowiadały potrzebom uczestników.
II Opracowanie standardów doradztwa i poradnictwa dla osób z niepełnosprawnością.
Zadanie 5: Promocja projektu
Metody promocji: prowadzenie strony www, publikacja ogłoszeń prasowych, udział w targach pracy, użycie materiałów promocyjnych a także konferencja i rozpowszechnienie publikacji. Działanie prowadzone systematycznie.
Zadanie 6: Konferencja upowszechniająca rezultaty projektu dla specjalistów pracujących z osobami z niepełnosprawnością ( przewidywana liczba uczestników- 60 osób) wraz z konferencją prasową.
Zadanie 7: Publikacja standardów doradztwa i poradnictwa dla osób z niepełnosprawnością Opracowania dot. standardów doradztwa i poradnictwa dla osób z niepełnosprawnością zostaną wydane i rozesłane do wszystkich powiatów województwa mazowieckiego a także przekazane specjalistom uczestniczącym w konferencji.
Zadanie 8: Sprawozdawczość, monitoring, ewaluacja

 

Rezultaty projektu „Po prostu PORADNIA”


Twarde rezultaty:

 

 • zorganizowanie wielokierunkowego poradnictwa dla 200 osób niepełnosprawnych, w tym 85% w stopniu znacznym i umiarkowanym,

 • opracowanie 150 IPD,

 • opracowanie 70 IPE,

 • opracowanie, wydanie i upowszechnienie na konferencji i przesłanie do wszystkich powiatów woj. mazowieckiego standardów doradztwa i poradnictwa dla osób z niepełnosprawnością,

 • podjęcie kształcenia w różnych formach przez 35 beneficjentów,

 • rejestracja w UP jako poszukujący pracy 60% beneficjentów,

 • rozpoczęcie poszukiwania pracy przez 60% beneficjentów,

 • zatrudnienie 20% w różnych formach pracy,

 • opracowanie narzędzi i dokumentacji placówki,

 • działanie Poradni przez 16 miesięcy 5 dni w tygodniu.

 

 

Miękkie rezultaty:

 

 • uelastycznienie postawy uczestników: zmiana z pasywnej na aktywną,

 • wzrost samooceny, w tym: umiejętność życia z niepełnosprawnością,

 • podjęcie aktywności zawodowej,

 • podniesienie kwalifikacji,

 • stanie się aktywnym uczestnikiem rynku pracy,

 • wzrost poziomu kompetencji społecznych i tzw. inteligencji emocjonalnej.

Rezultaty prowadzą wprost do osiągnięcia celu ogólnego projektu - aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością.

 

Image Projekt "Po prostu poradnia" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, nr umowy UDA-POKL.07.02.01-14-068/09-00 z dnia 08.04.2010.
www.efs.gov.pl
Image

 

© 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone
Przekaż 1%