Gala nagród Fundacji 'la Caixa'

WŁĄCZ SIĘ Z FUNDACJĄ BANKU LA CAIXA

 

„Nie liczy się to, ile posiadasz, ale ile dajesz innym i jak się z nimi dzielisz”

„La Caixa” jest trzecią co do wielkości instytucją finansową w Hiszpanii i pierwszą co do wielkości Kasą Oszczędnościową w Europie. Posiada ponad 10 milionów klientów i największą sieć filii w Hiszpanii – 5.200 oddziałów. Jednym z kluczowych projektów prowadzanych przez „La Caixa” jest jej działalność w sferze socjalno – społecznej.
Fundacja „La Caixa” jest pierwszą w Hiszpanii, drugą w Europie i trzecią w skali światowej fundacją prywatną biorąc pod uwagę budżet, jakim dysponuje – 500 milionów € pochodzących z kapitału żelaznego w roku obrachunkowym 2008.

Kasa Oszczędnościowa i Emerytalna z Barcelony, popularnie zwana „La Caixa”, została utworzona ponad sto lat temu w celu przyczyniania się do poprawy warunków życia ludności. Dlatego od samego początku praca „La Caixa” skupiła się na potrzebach ludzkich poprzez następujące rodzaje działalności: z jednej strony wychodząc naprzeciw potrzebom finansowym mieszkańców, z drugiej strony przyczyniając się do rozwiązywania podstawowych problemów społecznych. Fundacja „La Caixa” do dziś pozostaje wierna swoim podstawowym wartościom i sto lat od jej założenia są one jeszcze bardziej aktualne. Praca społeczno – socjalna jest duszą „La Caixa”.

 

WŁĄCZ SIĘ


Fundacja realizuje i wypełnia swoją misję poprzez Program „Włącz się”. Został on oparty na innowacyjnej koncepcji współpracy między firmami społecznie zaangażowanymi, a organizacjami pozarządowymi, których beneficjentami są osoby z grup defaworyzowanych. Należą do nich osoby z niepełnosprawnością, ofiary przemocy domowej, byli więźniowie, bezdomni, młodzi ludzie doświadczający problemów społeczno-ekonomicznych i inni.
Poprzez te działania Fundacja „la Caixa” pragnie zwiększyć świadomość społeczną dotyczącą zatrudnienia osób wykluczonych z rynku pracy, a z drugiej strony zachęcić firmy w Polsce do zaangażowania w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. CSR – Corporate Social Responsability).
Celem Programu „Włącz się” jest aktywizacja zawodowa osób wykluczonych. Gwarancja dobrej pracy jest pierwszym krokiem do zmniejszenia wykluczenia społecznego, biedy oraz marginalizacji społecznej.
„Tylko praca daje okazję odkryć nam nas samych, pokazać to, czym naprawdę jesteśmy, a nie tylko to, na co wyglądamy”. Myśl Josepha Conrada jest filozofią Programu „Włącz się”. Wsparcie osób społecznie wykluczonych z rynku pracy przekłada się na zmniejszenie biedy oraz marginalizacji społecznej.

Dlatego też:

 • Pracujemy na rzecz aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 • Poszukujemy możliwości podjęcia pracy przez te osoby oraz podniesienia świadomości społecznej w tym zakresie
 • Wspólnie z partnerami projektu – organizacjami pozarządowymi promujemy zwiększenie zatrudnienia
 • Szkolimy doradców zawodowych, którzy pracują bezpośrednio z beneficjentami programu, ułatwiając im wejście na rynek pracy
 • Staramy się dopasować do potrzeb biznesu związanych z zatrudnieniem, a także promować dobre relacje na linii beneficjent – pracodawca
 • Wspieramy ideę społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce, oferując firmom skonsolidowany program aktywizacji zawodowej dopasowany do ich indywidualnych wymagań
 • Promujemy współpracę między przedsiębiorstwami, instytucjami publicznymi i społeczeństwem

 

Jak to działa?

 

Program „Włącz się” (hiszp. Incorpora) został zapoczątkowany przez Fundację „la Caixa” w Hiszpanii w 2006 roku. Odniósł duży sukces, więc został opracowany i wdrożony w Maroko, a od marca 2012 jest wdrażany w Polsce.
Program opiera się na łączeniu i współpracy w ramach jednej sieci organizacji społecznych wspólnie z przedsiębiorstwami bazując na zasadach społecznej odpowiedzialności biznesu. Fundacja „La Caixa” działa na terenie woj. mazowieckiego i niektórych dużych miast Polski.
„Włącz się” w Polsce to organizacje wspierające aktywizację zawodową osób wykluczonych:

 • Fundacja Naukowa Instytutu Badań Strukturalnych (organizacja koordynująca)
 • Fundacja Aktywizacja
 • Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji
 • Stowarzyszenie Spoza
 • Fundacja Sławek

 

Jak mówi Marc Simon, dyrektor Programów Społecznych fundacji banku „La Caixa”: „Elementem kluczowym dla powodzenia całego projektu są profesjonalni doradcy zawodowi zatrudnieni w organizacjach pozarządowych, mający bezpośredni kontakt z beneficjentem. To dzięki ich pracy „Włącz się” oferuje kompleksową usługę w zakresie pośrednictwa pracy i wsparcia osób wykluczonych poza zawodowy nawias społeczny. Firmie należącej do sieci „Włącz się” proponujemy kandydata, spełniającego wymagane kryteria, a któremu udzielamy wsparcia od pierwszego dnia pracy/szkolenia aż po utrzymanie miejsca pracy”. W taki zatem sposób przedsiębiorstwa i organizacje pozarządowe pracują wspólnie na rzecz zatrudnienia osób, mających trudności w znalezieniu pracy, ułatwiając ich integrację społeczną, jednocześnie wspierając potrzeby biznesu.

 

Co oferuje Program „Włącz się” dla pracodawcy


Udział pracodawcy w Programie „Włącz się” oprócz wielu korzyści „miękkich”, takich jak możliwość pozyskania długoletniego, zmotywowanego i otwartego na nowe wyzwania pracownika, niesie za sobą także wzrost prestiżu firmy odpowiedzialnej społecznie.

 

Wsparcie i monitoring


Udział w programie to nie tylko wymierne korzyści finansowe dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne, to również szansa na zarządzanie różnorodnym zespołem i potwierdzenie społecznego zaangażowania firmy.
Kandydat do pracy przed przystąpieniem do rekrutacji przechodzi cykl indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym, podczas których określone zostają jego predyspozycje zawodowe oraz tworzony jest bilans kompetencji. Jeżeli określona w ich wyniku indywidualna ścieżka kariery wymaga uzupełnienia, zostaje on skierowany na dodatkowe/uzupełniające kursy czy szkolenia. Dodatkowo doradców zawodowych, w procesie przygotowania kandydatów do pracy, wspierają prawnicy, psychologowie, coachowie i pośrednicy pracy.
Firma, która wyrazi chęć zatrudnienia osoby z grup defaworyzowanych, może liczyć na wsparcie oraz indywidualny kontakt ze strony doradcy zawodowego. Na życzenie pracodawcy przeprowadzone zostanie także szkolenie przyszłych współpracowników badające przyczyny wykluczenia społecznego oraz zarządzania różnorodnością w firmach.
Zaangażowanie doradców zawodowych nie kończy się jednak z dniem rozpoczęcia pracy przez osobę wykluczoną. Monitorują i analizują oni dalsze postępy swoich podopiecznych, pozostając także w stałym kontakcie z pracodawcą, który może liczyć na ich dalsze wsparcie.
Po zatrudnieniu przez daną firmę beneficjenta programu „Włącz się” nadal czuwa nad nim organizacja pozarządowa: monitoruje jego sytuację poprzez cykliczne kontakty. Pomaga osobom zatrudnionym w utrzymaniu pracy przede wszystkim poprzez eliminację potencjalnych zagrożeń.
Poza tym, u pracodawcy prowadzone są konsultacje w zakresie korzyści i uprawnień jakie przysługują mu z tytułu zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz świadczona jest pomoc w wyliczeniu wysokości dofinansowań do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników.

W tym roku po raz pierwszy Fundacja „La Caixa” w Polsce przyzna specjalne nagrody pracodawcom, którzy ze szczególnym zaangażowaniem realizują w swoim firmach misję Programu „Włącz się”. Jest to także praca 5 organizacji partnerskich (trenerów pracy, doradców zawodowych, psychologów), którzy z wielkim zaangażowaniem każdego dnia pracują, aby poprawić jakoś życia ludzi . Ich wysiłek i zaangażowanie zaawocowały zatrudnieniem ponad 300 osób w 2015 roku. Nagrody zostaną przyznane w 3 kategoriach:

 • Firma mała (mniej niż 50 zatrudnionych)
 • Firma duża (powyżej 250 zatrudnionych)
 • Nagroda specjalna

 

„W kontekście pierwszej edycji rozdania nagród Programu „Włącz się” chciałam podkreślić ogromną wdzięczność i podziękowania dla pracowników organizacji partnerskich w przygotowanie beneficjentów do wejścia na rynek pracy. Dziękuję także wszystkim firmom zaangażowanym we współpracę z Programem. Wszystkie te wysiłki i codzienna praca dużej grupy osób umożliwiają wielu ludziom i ich rodzinom normalne funkcjonowanie w społeczeństwie” – podsumowuje działania podmiotów zaangażowanych w Program „Włącz się” Anna Sobierańska – Koordynator Programu „Włącz się” w Polsce

 

Opinie przedsiębiorców i beneficjentów


Odpowiedzialność społeczna jest jednym z kluczowych elementów pracy Randstad, dlatego z przyjemnością przyłączyliśmy się do projektu Fundacji la Caixa - „Włącz się”.
Funkcjonowanie fundacji pokrywa się z wpisanymi w historię oraz strategię działania naszej firmy założeniami CSRowymi. Filozofia działania Randstad jest oparta na przekonaniu, że praca jest wartością, która pomaga w kształtowaniu lepszej przyszłości społeczeństw. Jesteśmy przekonani, że sukces firmy w dużej mierze zależy od społeczeństwa, którego uczestnicy potrafią nawiązać dającą pozytywne rezultaty współpracę. Staramy się kształtować rynek pracy, dzieląc się naszą wiedzą i doświadczeniem z każdym, kto na nim działa. Dlatego będziemy wspierać kandydatów fundacji i włączać ich w prowadzone rekrutacje, zarówno te realizowane dla Randstad jak i dla naszych klientów.

Kajetan Słonina, Dyrektor Zarządzający Randstad w Polsce

 

Firma Allianz jest organizacją otwartą na różnorodne inicjatywy społeczne, dlatego program integracji zawodowej pod hasłem: „ Włącz się” spotkał się z naszym dużym zainteresowaniem. Po zapoznaniu się ze szczegółami programu podjęliśmy decyzję o przyłączeniu się do niego.
Jesteśmy świadomi, że nasz udział w tej społecznej inicjatywie da wymierne korzyści zarówno dla zatrudnionych przez nas osób jak również dla firmy Allianz.
Poprzez takie działania zwiększamy motywację, zaangażowanie i identyfikację wszystkich naszych pracowników z organizacją, jak również kreujemy pozytywny wizerunek firmy na zewnątrz. Zatrudniając osoby wykluczane ze środowiska biznesowego pozyskujemy lojalnych, sumiennych i wieloletnich pracowników, a to przekłada się na poprawę efektywności firmy i zmniejszenie rotacji. Cenimy sobie różnorodność wśród naszych pracowników, pozwala to na poszerzenie horyzontów, inspiruje, wzbogaca i uczy. Nasze biuro jest świetnie przygotowane dla osób niepełnosprawnych, bez barier architektonicznych, więc wymagania techniczne nie stanowią dla nas żadnego problemu.
Zgłosiliśmy się do wzięcia udziału w programie, ponieważ szczerze wierzymy w jego założenia i obopólne korzyści jakie osiągnie pozyskany pracownik, jaki i nasza organizacja!

Małgorzata Walasek

 

Program „Włącz się” realizowany min przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, jest niebywale Innowacyjny- zakłada pomoc w powrocie na rynek pracy wszystkim grupom defaworyzowanym- nie tylko niepełnosprawnym, ale również np. kobietom dotkniętym przemocą. Jako pracodawca wspieram tego typu działania. Jest również niebywale korzystny dla pracodawcy, który otrzymuje profesjonalną pomoc specjalistów, której koszty musiałby ponosić zwracając się do firm komercyjnych.

Małgorzata Apolinarska pracodawca z Centrum Szkoleniowego WAM-CONSULTING

 

Program "Włącz się" to niezwykle cenna inicjatywa, dzięki której nasze Stowarzyszenie zyskało ogromnie zaangażowanego i rzetelnego pracownika biurowego, o którym od dawna marzyliśmy, a na zatrudnienie, którego nie mieliśmy dotąd funduszy. Udział w programie niesie, zatem ze sobą wymierne korzyści nie tylko dla bezpośrednich beneficjentów - osób, które w związku z niepełnosprawnością lub innymi czynnikami miały wcześniej trudności ze znalezieniem pracy - ale również dla pracodawców, takich jak nasza organizacja.

Aleksandra Wilkin – Day (pracownik Stowarzyszenia, przez wiele lat jego prezes)

 

Dlaczego szukam pracy z pomocą Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji i uczestniczę w prowadzonych przez nie programie Fundacji la Caixa „Włącz się”?

 • żeby moje aplikowanie na oferty pracy nie było jedynie bezskutecznym waleniem głową w mur,
 • żeby moja determinacja w szukaniu pracy nie przerodziła się w czystą złość na bezrobocie, na pracodawców, na państwo,
 • żeby zadać kłam tezie, że pracę można dostać, zwłaszcza będąc osobą niepełnosprawną, tylko po znajomości,
 • żeby moje obecne bezrobocie było tylko kolejnym okresem bez pracy w moim życiorysie a nie UPADKIEM 

Dlatego mam nadzieję znaleźć pracę z pomocą Integracji, uczestnicząc w prowadzonym przez nią Programie integracji zawodowej Fundacji "la Caixa".

Marek Kałużka

 

W ramach projektu "Włącz się" chciałabym bardzo podziękować mojej koordynatorce Paulinie Długosz oraz Joli Ziemienowicz za ciepłe i miłe przywitanie w nowej pracy. Po dziewięciu miesiącach poszukiwania pracy, chodzenia z jednej rozmowy kwalifikacyjnej na drugą i słuchania fałszywych słów " odezwiemy się do Pani" po moich słowach, że jestem osobą niepełnosprawną byłam w rozterce. A życie nie było dla mnie łaskawe. Obecnie dzięki projektowi "Włącz się" jestem na stażu. Poznaję interesujących ludzi. Praca w biurze pasjonuje mnie i przede wszystkim wykonuje to co lubię najbardziej - zdobywam wiedzę i nowe niepowtarzalne umiejętności. Zostałam bardzo życzliwie zaakceptowana przez pracowników i wolontariuszy. Projekt "Włącz się" dał mi duże możliwości - odbiłam się od dna bezrobocia. 

Asia Sz.

 

Koordynatorzy

koordynatorzy

Razem

razem

 • Nominacja

  Zarząd Dróg Miejskich jest jednostką budżetową Miasta Stołecznego Warszawy utworzoną w 1993 roku. Głównym zadaniem ZDM jest utrzymanie w pełni sprawnej infrastruktury istniejącego dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych.


  /W gestii ZDM znajduje się blisko 800 km dróg, chodniki oraz drogi dla rowerów o powierzchni 5,29 mln m2, 108 tys. opraw oświetleniowych, 711 sygnalizacji świetlnych i 487 obiektów mostowych, Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego, Miejski System Informacji oraz Zintegrowany System Zarządzania Ruchem./
  Ta nominacja Stowarzyszenia SPOZA to uhoronowanie dotychczasowej współpracy.
  Nagroda o tyle wyjątkowa, że trafia do urzędu publicznego, który jest przyjazny obywatelowi także poprzez wyrównywanie szans na rynku pracy:

  • za zaangażowanie w organizację staży, podczas których uczestnicy mogli się dobrze zaadaptować i rozwinąć swoje umiejętności zawodowe, a przede wszystkim otrzymać zatrudnienie;
  • za współudział w zmianach życiowych, jakich mogli dokonać dzięki gotowości otwarcia się na nowych pracowników; a także
  • za trwałość efektów - co najlepiej świadczy o dobrym podejściu do pracownika ze strony przełożonych, jak i współpracowników na co dzień.

  Szczególne podziękowania należą się osobom: Liliannie Starczewskiej, Oldze Godlewskiej, Kindze Jastrzębskiej, Urszuli Włodarczyk, Robertowi Chrzanowskiemu, Tomaszowi Szyminik oraz przede wszystkim poprzedniej Pani Dyrektor Barbarze Lendzion.

 • Świadectwo pani Bożeny Pochwat

  Szanowni Państwo,


  Choroba i niepełnosprawność nie jest wyborem. Jest faktem, który może dotyczyć każdego z nas.
  Wywraca ona nasze dotychczasowe życie, często spycha na społeczny margines. Zamykamy się wtedy w pancerzu własnego cierpienia. Z dnia na dzień izolując się coraz bardziej. Tak też było w moim przypadku.
  Jednak dziś jestem zupełnie w innym miejscu i mimo choroby jestem szczęśliwa. Stało się tak dzięki Stowarzyszeniu SPOZA, oraz mojemu pracodawcy Zarządowi Dróg Miejskich.
  SPOZA dało mi moc, pomogło zebrać się w sobie, ugruntowało wiedzę zawodową, nauczyło na nowo poruszać się na rynku pracy. Ale przede wszystkim wsparło psychicznie i sprawiło, że uwierzyłam iż na nowo mogę stanąć w szeregach ludzi aktywnych zawodowo.
  SPOZA znalazło też dla mnie pracodawcę Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie, który obdarzył mnie kredytem zaufania, zatrudniając w szeregach swoich pracowników.
  Dzięki tym wspaniałym ludziom odrodziłam się na nowo, odnalazłam swoje miejsce w społeczeństwie. To oni sprawili, że codziennie z uśmiechem witam kolejny dzień.
  Dziękuję za to serdecznie i dziękuję za to, że już trzeci rok mogę być dumna pracując z tak wspaniałymi ludźmi.

   

© 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone
Przekaż 1%