Unieważnienie zapytania ofertowego nr 2/POKL/BE/2014

Zgodnie z zapisem zawartym w zapytaniu ofertowym nr 2/POKL/BE/2014 na świadczenie usług metodologa w projekcie pt. „Broker edukacyjny - budujemy kapitał kariery” (nr projektu POKL.09.06.03-14-006/13), współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych, Poddziałania 9.6.3. Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunku i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji, zgodnie z obowiązującą zasadą konkurencyjności, Stowarzyszenie SPOZA unieważnia postępowanie mające na celu wybór najkorzystniejszej oferty zgodnie zasadą konkurencyjności.

© 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone
Przekaż 1%