Laboratorium Zatrudnienia

Laboratorium Zatrudnienia - nowa edycja

 

Projekt realizowany od 1 kwietnia 2023 do 31 marca 2024.

Jest to drugi rok realizacji trzyletniego projektu, trwającego od 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 marca 2025 roku

 

Głównym celem projektu jest wsparcie osób z niepełnosprawnością w wejściu / powrocie na rynek pracy.

Poprzez zintegrowane działania chcielibyśmy zwiększyć poziom zatrudnienia i integracji społecznej osób z niepełnosprawnościami.

 

Główne działania projektu, to:

 • zaangażowanie osoby z niepełnosprawnością, objęcie jej Indywidualnym Planem Działania (IPD), aktywizacja społeczna i zawodowa;
 • zaangażowanie pracodawców w proces zatrudniania uczestników, udzielanie wsparcia w okresie zatrudnienia zarówno w miejscu pracy czy stażu jak i poza nim;
 • zwiększenie poziomu kompetencji zawodowych w wyniku organizacji staży i zapewnienia możliwości szkoleń zawodowych potrzebujących ich uczestnikom.

 

Projekt jest systematycznie monitorowany, przeprowadzana jest ewaluacja wewnętrzna projektu oraz coroczny audyt zewnętrzny.

 

W projekcie docelowo weźmie udział 210 osób, w tym okresie 180.

Rezultatem projektu ma być pomoc w znalezieniu zatrudnienie dla prawie 40% uczestników na okres, co najmniej 6 miesięcy.

Uczestnikami są niepracujące osoby z niepełnosprawnością z województwa mazowieckiego, będące w wieku aktywności zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem osób, które bez kompleksowego wsparcia trenera pracy mają znikome szanse na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia, a więc przede wszystkim osoby z:

 • długotrwałą, chroniczną niepełnosprawnością o charakterze psychicznym,
 • całościowymi zaburzeniami rozwojowymi,
 • niepełnosprawnością intelektualną,
 • niepełnosprawnością sprzężoną.

Osób z niepełnosprawnością w stopniu lekkim możemy przyjąć do 20 % ogółu uczestników.

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy na spotkania informacyjno-rekrutacyjne, które odbywają się w poniedziałki o godz. 14:00 na ul. Siennej 66 lok. U1 (domofon 80).

 Spotkania prowadzone są przez specjalistów pracujących bezpośrednio z uczestnikami i koordynatora projektu.

 

Podczas spotkań przed przystąpieniem do projektu jest możliwość uzyskania szczegółowych informacji o projekcie, zadania pytań, rozwiania wątpliwości i przede wszystkim - kontaktu „na żywo” z kadrą Stowarzyszenia, która będzie z nimi pracować.

Po podjęciu samodzielnej decyzji o udziale i zgłoszeniu akcesu do projektu, kandydat wypełnia ankiety zgłoszeniowe, oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych, inne dokumenty projektowe i przedstawia orzeczenie o niepełnosprawności.

Ostatecznie o przyjęciu do projektu decydować będzie kwalifikacja do zatrudnienia wspomaganego.

Do projektu mogą zostać przyjęte osoby spełniające poniższe warunki:

 • zgłaszające chęć udziału w projekcie i korzystania z przewidzianego wsparcia,
 • zamieszkałe na terenie woj. mazowieckiego,
 • posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub równoważny dokumentu,
 • oświadczające na piśmie, iż nie uczestniczą w innych pokrywających się czasowo i tematycznie projektach finansowanych przez PFRON.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

© 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone
Przekaż 1%