Deklaracja dostępności

Stowarzyszenie SPOZA zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej spoza.org.pl

  • Data publikacji strony internetowej: 
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń. Nie przy wszystkich materiałach multimedialnych znajdują się napisy. Napisy przy materiałach multimedialnych nie są rozszerzone dla osób niesłyszących oraz brakuje audiodeskrypcji dla osób niewidomych. Niezgodności wymienione wyżej wynikają m.in. z faktu, że wskazane elementy strony zostały udostępnione przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Stowarzyszenie SPOZA dokłada jednak wszelkich starań, aby były one, o ile jest to możliwe, poprawiane i dostępne cyfrowo dla jak najszerszego grona odbiorców serwisu.

Część danych publikowanych, w portalu Stowarzyszenia SPOZA pochodzi od podmiotów zewnętrznych, dlatego też zapewnienie dostępności tychże dokumentów nie leży w gestii Stowarzyszenia.

 

Lista niezgodności, ale też ułatwień została zamieszczona poniżej:

 

Wyłączenia

  • Część plików graficznych (mapy oraz dokumentacja wizualna) jest wyłączona z obowiązku zapewnienia opisów alternatywnych

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021.01.15, zaktualizowano: 2022.08.02

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot.

© 2023 Wszelkie prawa zastrzeżone
Przekaż 1%