Poradnia w liczbach - rok 2012/13

Ze wsparcia Poradni od 1 kwietnia 2012 do 31 marca 2013 roku skorzystało 213 osób z niepełnosprawnością.

Przeprowadzono 2162,2 godz. indywidualnych konsultacji specjalistycznych, w tym:

    konsultacji psychologicznych – 622,9 godz., skorzystały 63 osoby,
    konsultacji doradców zawodowych – 924,5 godz., skorzystało 169 osób,
    konsultacji brokerów edukacyjnych – 379,8 godz., skorzystało 80 osób,
    konsultacji prawne – 170 godz., skorzystało 56 osób,
    konsultacji coacha – 65 godz., skorzystało 7 osób.

Pracowali też na rzecz beneficjentów:

    pośrednicy pracy - skorzystało 86 osób,
    trenerzy pracy - skorzystało 18 osób,
    specjalista ds. staży – skorzystały 24 osoby,
    asystenci osób niepełnosprawnych – skorzystały 33 osoby.

Spotykały się dwie grupy wsparcia:

    grupa „wtorkowa” – 90 godzin (45 spotkań po 2 godziny każde); w grupie wsparcia uczestniczyło 18 osób,
    grupa „piątkowa”– 132 godziny (44 spotkania po 3 godziny każde); w grupie wsparcia uczestniczyło 47 osób.

Skorzystało: 65 osób.

Efekty pracy Poradni:

    pracę podjęły 62 osoby, w tym:
        39 podjęło pracę na umowy o pracę lub umowy cywilnoprawne,
        10 osób podjęło staże finansowane ze środków Urzędu Pracy,
        13 osób podjęło staże bezpłatne,
    1 osoba odbyła praktyki studenckie (V rok psychologii) w stowarzyszeniu,
    podjęło lub kontynuuje naukę w szkołach 11 osób, w tym:
        2 osoby podjęły/kontynuowały naukę w szkole średniej,
        5 osób podjęło/kontynuowało naukę w szkole policealnej,
        4 osoby podjęły/kontynuowały studia,
    w warsztatach i szkoleniach prowadzonych przez Stowarzyszanie uczestniczyło: 127 osób. Przeprowadzono 7 rodzajów szkoleń, część po dwie lub trzy edycję. Łączna liczba godzin warsztatów, to: 344 godzin zajęć.
    86 osób skierowanych przez brokerów edukacyjnych uczestniczyło w szkoleniach zewnętrznych,
    wsparcie, monitoring problemów osób uczących się i studiujących (pomoc w wypełnianiu wniosków do programu PFRON „Student”, kontakty z pełnomocnikami uczelni ds. osób niepełnosprawnych, organizacja usług   asystenckich, itp.) – objęto takimi działaniami 9 osób,
    szczególne działania usamodzielniające i zapewniające przy tym podstawowe warunki życia skierowaliśmy do 55 osób (sprawy mieszkaniowe, zdrowotne, opiekuńcze, prawne, sądowe, rodzinne, socjalne, związane z rentą, zasiłkami, orzeczeniami o stopniu niepełnosprawności, rehabilitacją, zwrócenie się do OPS w sprawach beneficjentów, załatwianie środków pomocniczych i rehabilitacyjnych).

Pośrednicy pracy, specjalista ds. staży, trenerzy pracy nawiązali kontakt z 30 firmami i zakładami pracy.

Większość z beneficjentów Poradni zyskała większą samodzielność, zaczęła wychodzić z domu samodzielnie lub przy wsparciu asystenta, załatwiać swoje sprawy, podjęła leczenie, terapię, rehabilitację, zwiększyła ilość kontaktów społecznych, zaczęła pracować nad relacjami w rodzinie.

Zapraszamy do Poradni!!!

„PORADNIA” jest współfinansowana przez Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Samorząd Województwa Mazowieckiego i Fundację „Wspólna droga”

© 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone
Przekaż 1%