Patent na aktywność II

Celem nadrzędnym projektu „Patent na aktywność II” jest aktywizacja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: długotrwale bezrobotnych i biernych zawodowo, niepełnosprawnych (w szczególności do osób biologicznie niepełnosprawnych, nieposiadających orzeczeń), będących w trudnej sytuacji mieszkaniowej lub bezdomnych i osób z ich rodzin.

Uczestnicy projektu to 40 dorosłych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: długotrwale bezrobotnych i biernych zawodowo, niepełnosprawnych i osób z ich rodzin, ubogich, mających trudną sytuację mieszkaniowa lub bezdomnych, zamieszkałych na terenie aglomeracji warszawskiej

Cele projektu będą realizowany przy użyciu następujących instrumentów aktywizacji społecznej:

wywiady wstępne diagnozujące indywidualne potrzeby uczestników, stworzenie Indywidualnych Planów Działania (IPD),
trening zadaniowy „Samodzielny w urzędzie”,
trening zadaniowy „Organizacja czasu wolnego”,
warsztaty aktywizacji zawodowej „Aktywni na rynku pracy”,
kurs podstaw obsługi komputera
praktyki wolontarystyczne,
konsultacje indywidualne specjalistów – realizacja IPD: doradcy zawodowego, brokera edukacyjnego, pośrednika pracy, psychologa, prawnika, pracownika socjalnego,
wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej,
tablica interaktywnej komunikacji.
Dzięki ich synergii planujemy osiągnąć następujące rezultaty:

wypracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD) – planu kariery życiowej, zbioru drogowskazów, które umożliwią pracę własną beneficjentów po zakończeniu projektu,
zwiększenie kapitału społecznego - aktywności społecznej w różnych dziedzinach życia społecznego,
zwiększenie samodzielności,
zmiana postaw z biernej, bezradnej na aktywną i elastyczną,
zwiększenie kapitału kariery,
zwiększenie świadomości praw i obowiązków obywatelskich, poznanie zasad uczestnictwa w społeczeństwie obywatelskim,
zwiększenie kapitału zawodowego - doświadczenie różnych rodzajów aktywności zawodowej poprzez praktyki wolontarystyczne,
zdobycie umiejętności obsługi komputera i poznanie nowych technologii komunikacji,
zwiększenie kapitału edukacyjnego przez podjęcie doszkalania,
poznanie dostępnej oferty pomocowej (m.in. samorządowej, pozarządowej, finansowanej z PFRON, Europejskiego Funduszu Społecznego, itp.),
podniesienie poziomu kompetencji społecznych i tzw. inteligencji emocjonalnej.
Celem nadrzędnym projektu „Patent na aktywność II” jest aktywizacja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: długotrwale bezrobotnych i biernych zawodowo, niepełnosprawnych (w szczególności osób biologicznie niepełnosprawnych, nie posiadających orzeczeń), będących w trudnej sytuacji mieszkaniowej lub bezdomnych i osób z ich rodzin.

 

Cele szczegółowe to przede wszystkim:

poszerzenie kompetencji społecznych beneficjentów,
zmiana postawy biernej na aktywną,
zwiększenie umiejętności podejmowania decyzji,
zrozumienie własnych obowiązków i uprawnień obywatelskich,
zdobycie umiejętności obsługi komputera i poznanie nowych technologii komunikacyjnych,
wypracowanie z pomocą zespołu specjalistów Indywidualnego Planu Działania jako wstępu do budowy kariery całożyciowej.
Cele projektu będą realizowane przy użyciu następujących instrumentów aktywizacji społecznej:

wywiady wstępne diagnozujące indywidualne potrzeby uczestników, stworzenie Indywidualnych Planów Działania (IPD),
trening zadaniowy „Samodzielny w urzędzie”,
trening zadaniowy „Organizacja czasu wolnego”,
warsztaty aktywizacji zawodowej „Aktywni na rynku pracy”,
kurs podstaw obsługi komputera,
praktyki wolontarystyczne,
konsultacje indywidualne specjalistów – realizacja IPD: doradcy zawodowego, brokera edukacyjnego, pośrednika pracy, psychologa, prawnika, pracownika socjalnego,
wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej,
tablica interaktywnej komunikacji.
Rezultaty projektu „Patent na aktywność II”:
Przeprowadzenie zajęć grupowych (każda grupa 6-12 osób):

trening zadaniowy „Samodzielny w urzędzie” - 16 godzin dydaktycznych zajęć,
trening zadaniowy „Organizacja czasu wolnego” - 20 godzin dydaktycznych zajęć,
warsztaty Aktywni na rynku pracy” - 32 godziny dydaktyczne zajęć.
Kurs podstaw obsługi komputera - 24 godziny dydaktyczne zajęć.

 

Przeprowadzenie 100 godzin konsultacji indywidualnych specjalistów: doradcy zawodowego, brokera edukacyjnego, pośrednika pracy, psychologa, prawnika, pracownika socjalnego, doradcy biznesowego.

Organizacja praktyk wolontarystycznych (dla 6-10 osób, 1-3 tygodnie czas praktyki). Uruchomienie tablicy interaktywnej komunikacji.

Planowana liczba beneficjentów ostatecznych to 40 osób.

Zakładane są następując rezultaty zadania wśród jego uczestników:

wypracowanie IPD – planu kariery życiowej, zbioru drogowskazów, które umożliwią pracę własną beneficjentów po zakończeniu projektu,
zwiększenie kapitału społecznego - aktywności społecznej w różnych dziedzinach życia społecznego,
zwiększenie samodzielności,
zmiana postaw z biernej, bezradnej na aktywną i elastyczną,
zwiększenie kapitału kariery,
zwiększenie świadomości praw i obowiązków obywatelskich, poznanie zasad uczestnictwa w społeczeństwie obywatelskim,
zdobycie umiejętności obsługi komputera i poznanie nowych technologii komunikacji,
zwiększenie kapitału zawodowego - doświadczenie różnych rodzajów aktywności zawodowej poprzez praktyki wolontarystyczne,
zwiększenie kapitału edukacyjnego przez podjęcie doszkalania,
poznanie dostępnej oferty pomocowej (m.in. samorządowej, pozarządowej, finansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego, itp.),
podniesienie poziomu kompetencji społecznych i tzw. inteligencji emocjonalnej.

© 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone
Przekaż 1%