Konferencja podsumowująca "Ośrodki wsparcia"

Stowarzyszenie SPOZA ma już 15 lat ,od 2005 roku jest Organizacją Pożytku Publicznego.

Zajmuje się dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością pochodzącymi z rodzin dysfunkcyjnych z problemami emocjonalnymi, pracując jednocześnie z ich rodzinami.

Od 2008 roku działa Poradnia SPOZA zajmująca się dorosłymi osobami z niepełnosprawnością. W latach 2008 - 20014 zrealizowanych i w realizacji jest 8 projektów współfinasowanych ze środków UE, dwukrotnie trzyletni cykl projektowy finansowany ze środków PFRON oraz wiele mniejszych projektów finansowanych z różnych źródeł. Pięć projektów unijnych i wszystkie pozostałe adresowane były i są do osób z niepełnosprawnością z terenu Warszawy i województwa mazowieckiego - grupy społecznej poddanej wielokrotnej marginalizacji (w odbiorze społecznym, edukacji, pracy, samodzielności decyzji, umiejętności załatwiania własnych spraw).

„Człowiek- najlepsza inwestycja” to nie tylko hasło a codzienna praca w przywracaniu aktywności społecznej i obywatelskiej, w poszukiwaniu pracy, trwałym zatrudnieniu, czyli w budowie całożyciowej kariery w oparciu o teorię konstruktywistycznego jej kształtowania.

Za tę działalność Stowarzyszenie SPOZA zostało w 2013 roku wyróżnione nagrodą „SUPER LODOŁAMACZ 2013 na Mazowszu”

W plan ten całkowicie wpisuje się projekt „Ośrodki wsparcia” realizowany w Partnerstwie ze Stowarzyszeniem Zwierzęta Ludziom. Adresowany jest do 140 osób z niepełnosprawnością z Warszawy, które są wieloletnimi klientami pomocy społecznej.

Rekrutacja była procesem długotrwałym ( maj 2012- kwiecień 2014), prowadzonym w ścisłej współpracy z Ośrodkami Pomocy Społecznej i trudnym ( w spotkaniach informacyjnych uczestniczyło ponad 350 osób). Uczestnicy projektu „Ośrodki wsparcia” mają relatywnie niskie wykształcenie, bardzo długi okres braku aktywności zawodowej (40% ponad 5 i więcej lat, bywa, że i 20), postawę roszczeniową, wyuczoną bierność i bezradność, częstym problemem jest uzależnienie od alkoholu, mnóstwo niezałatwionych spraw” życiowych”, w tym prawnych np. eksmisje, zadłużenia, rozwody, alimenty, sprawy karne.

Takie osoby w zasadzie uważane są za niezatrudnialne, a jednak…

Praca w projekcie, na zasadzie pełnej współpracy i wymiany informacji zorganizowana została w 4 ośrodkach wsparcia: Diagnozy i Rozwoju Osobistego, Rozwoju Kompetencji Społecznych, Efektywnego Wejścia na Rynek Pracy i Aktywizacji Zawodowej.

Pracowali w nich następujący specjaliści: psychologowie, doradcy zawodowi, prawnicy, brokerzy edukacyjni, pośrednicy pracy, trenerzy pracy, trenerzy szkoleń z zakresu umiejętności miękkich, komputerowych, zawodowych, asystenci osób z niepełnosprawnością.

Sukces projektowi zapewnia synergia oddziaływań zespołu specjalistów- zespól „prowadzi”, planując z uczestnikiem ścieżkę rozwoju kariery osobistej według opracowanego „Indywidualnego Drogowskazu Rozwoju Osobistego I Zawodowego”( nowe narzędzie wypracowane w projekcie).

Do dnia 30 kwietnia br.( projekt trwa do 31 lipca br.):

    - do projektu przyjęto 161 osób, na dziś wiadomo, że ukończy go min. 140      osób,
    - wsparcie psychologów, doradców zawodowych i asystentów osób niepełnosprawnych otrzymało 161
    - z porad prawnika, brokera edukacyjnego i pośrednika pracy skorzystali ci, którzy zgłosili taką potrzebę,
    - w warsztatach z zakresu umiejętności miękkich uczestniczyło 131 osób,
    - w szkoleniach zawodowych uczestniczyło dotąd 100 osób, staże zawodowe       odbyło lub jest w trakcie 89 osób,
    - pracę zawodową już podjęły 32 osoby, przy czym część z nich pracuje       powyżej 3 miesięcy do półtora roku.

W czasie staży zawodowych uczestnicy projektu są wspierani przez trenerów pracy, a w miarę potrzeb korzystają też z pomocy innych pracowników projektu. W czasie szkolenia zawodowego i stażu pracy otrzymują stypendia. Najważniejszą rzeczą jest jednak to, że Stowarzyszenie SPOZA jako placówka kompleksowej aktywizacji osób z niepełnosprawnością na trwale wpisało się w mapę Warszawy, a Stowarzyszenie Zwierzęta Ludziom - jako nasz Partner - także zaistniało w tej rzeczywistości.

Konferencja podsumowująca projekt „Ośrodki wsparcia” odbędzie się w 7 maja 2014 roku w Centrum Prasowym PAP, Warszawa ul Bracka 6/8 w godz. od 11 – 15.

Pokażemy metodologię i rezultaty projektu.

Galeria
  • konf_osrodki_wsparcia_2014

    konf_osrodki_wsparcia_2014

© 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone
Przekaż 1%