Nowy projekt "Poradnia zaprasza"

Projekt „Poradnia zaprasza”

Beneficjenci:
Poradnia zaprasza osoby z niepełnosprawnością, które nie korzystają z innych form pomocy takich jak WTZ czy zakład aktywności zawodowej, mieszkające w Warszawie lub w innych miejscowościach województwa mazowieckiego. Przewidywana liczba beneficjentów to 35-45 osób z niepełnosprawnością.

Metody pracy:
Poradnia pracuje innowacyjną metodą wieloczynnikowego doradztwa, oferując beneficjentom doradztwo psychologiczne, zawodowe, edukacyjne, prawne oraz usługi pośrednika pracy i asystenta osoby z niepełnosprawnością. Zespół Poradni to doświadczeni specjaliści z odpowiednim przygotowaniem merytorycznym.

Działania w projekcie:

 • Akcja informacyjno-promocyjna.
 • Poradnia i e-Poradnia oferuje beneficjentom następujące formy wsparcia:
  • informacji osobom z niepełnosprawnością, członkom ich rodzin i opiekunom dot. orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności, programów PFRON, usług rehabilitacyjnych, spraw socjalnych i innych,
  • w wypełnianiu druków urzędowych. min. wniosków o stopień niepełnosprawności, o turnus rehabilitacyjny, dofinansowania dostosowania mieszkania, dodatków mieszkaniowych, PITów i innych,
  • indywidualne konsultacje w formie stacjonarnej i przez internet:
   • psychologiczne,
   • doradców zawodowych,
   • brokerów edukacyjnych,
   • porady prawne,
   • pomoc pośrednika pracy.
  • z ekspertami o charakterze pogadanek
 • Monitoring i ewaluacja projektu.

 

Planowane rezultaty projektu:
Łącznie w projekcie zaplanowano 210 godzin konsultacji doradczych stacjonarnych, 9 godzin zajęć grupowych stacjonarnych oraz 50 godzin konsultacji zdalnych (internetowych).
Rezultaty projektu to wyjście beneficjenta z kręgu izolacji i usamodzielnienie się w wielu sferach życia – a także podjęcie dalszej edukacji przez 20% beneficjentów, zatrudnienie się 10% beneficjentów.
Rezultatem społecznym jest umocnienie się unikatowej placówki działającej na rzecz osób z niepełnosprawnością, jej środowiskowe oddziaływanie na bliższe i dalsze otoczenie oraz rozpropagowanie innowacyjnej metody pracy.

Projekt „Poradnia zaprasza” jest współfinasowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego ze środków PFRON i Fundację” Wspólna Droga”

 

© 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone
Przekaż 1%