Rozstrzygnięcie zapytanie ofertowe nr/3/POKL/BE/2014

W związku z realizacją przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnymi SPOZA projektu pt. „Broker edukacyjny – budujemy kapitał kariery „ (nr projektu POKL.09.06.03-14-006/13), realizowanego na terenie województwa mazowieckiego, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych, Poddziałanie 9.6.3. Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunku i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji, zgodnie z obowiązującą zasadą konkurencyjności, Stowarzyszenie SPOZA informuje, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

© 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone
Przekaż 1%