Zapytanie 4-POKL-NP-2013

W związku z realizacją przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnymi SPOZA projektu pt. „Niepełnosprawni – pełnosprawni na rynku pracy. Program aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych w województwie mazowieckim” (nr umowy UDA-POKL.07.04.00-14-007/12-00), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji społecznej, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy, zgodnie z obowiązującą zasadą konkurencyjności, Stowarzyszenie SPOZA ogłasza zapytania ofertowe o przedstawienie ofert cenowych dotyczących wykonania zamówień zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym. Oferty należy składać w terminie do dnia 7 listopada 2013 roku do godziny 15:00.

Treść zapytania

© 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone
Przekaż 1%