Decyzja o otrzymaniu dofinansowania projektu ze środków UE

Decyzja o otrzymaniu dofinansowania projektu ze środków UE

Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnymi SPOZA informuje, że w dniu 16 grudnia 2009 r. podpisał umowę o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Stowarzyszeniu przyznano dofinansowanie na projekt pod nazwą „Wyjdź sukcesowi naprzeciw!” realizowany w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Projekt „Wyjdź sukcesowi naprzeciw!” skierowany jest do młodzieży w wieku 15-25 lat zagrożonej wykluczeniem społecznym – wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych (Domów Dziecka, Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii, Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych, Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych) z gm. m.st. Warszawy. Okres realizacji projektu zaplanowany jest od 1 stycznia do 31 sierpnia 2010 roku.  


Projekt "Wyjdź sukcesowi naprzeciw!" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

eu_efs[1].pngkl_nss[1].png

© 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone
Przekaż 1%