INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI POSIADAJĄCYCH ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO

Szanowni Państwo,

W związku z niepokojami wokół organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w warszawskich samorządowych przedszkolach i szkołach w nowym roku szkolnym zapewniam, że wsparcie dzieci o szczególnych potrzebach, tak jak do tej pory, będzie realizowane zgodnie z zaleceniami wskazanymi w orzeczeniu i w ramach obowiązujących przepisów prawa.

Stanowczo dementuję informację o ograniczeniu liczby zajęć specjalistycznych dla dzieci do jednego zajęcia tygodniowo.

Ze sposobu liczenia puli godzin w przedszkolach na poszczególne formy pomocy psychologiczno - pedagogicznej w żaden sposób nie należy wyciągać wniosku, że zajęcia specjalistyczne będą limitowane lub, że dziecko będzie miało jedno zajęcie tygodniowo.

Wyliczona dla przedszkola pula godzin stanowi podstawę organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej (standard) a godziny dodatkowe, zgodnie z potrzebami, po analizie zaleceń zawartych w orzeczeniach, przyznaje burmistrz dzielnicy na wniosek dyrektora przedszkola.

Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. Nr 228, poz. 1490 z późn. zm.) nakłada na przedszkola i szkoły obowiązek realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz organizacji zajęć specjalistycznych.

Zapisy Rozporządzenia z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 228, poz. 1487 z późn. zm.) pozwalają na organizację zajęć specjalistycznych w grupach, np.:

  • zajęcia logopedyczne – do 4 dzieci,
  • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne - do 5 dzieci,
  • zajęcia o charakterze terapeutycznym – do 10 dzieci.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61 poz. 624 z późn. zm.) zawiera zapis o dostosowaniu zajęć do możliwości rozwojowych dzieci, zgodnie z którym powinny one wynosić:

  1. z dziećmi w wieku 3-4 lat – około 15 minut,
  2. z dziećmi w wieku 5-6 lat – około 30 minut.

Dyrektor placówki, znając dokładnie indywidualne potrzeby dziecka, będzie decydował, czy może ono uczestniczyć w zajęciach grupowych, czy też bezwzględnie wymaga terapii indywidualnej. To do dyrektora przedszkola należy ocena sytuacji i określenie liczby godzin zajęć zapewniających właściwą opiekę psychologiczno-pedagogiczną.

 

Zwracam również uwagę na fakt, że zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami dotyczącymi organizacji zajęć logopedycznych, od września przeznaczamy dodatkowo 800 godzin na realizację tych zajęć tak, aby opieką logopedyczną objęte zostały wszystkie potrzebujące dzieci.

Corocznie tworzymy w Warszawie coraz więcej oddziałów integracyjnych w przedszkolach, starając się zapewnić dzieciom jak najlepszą opiekę, między innymi poprzez finansowanie dodatkowych etatów pomocy nauczyciela.

Dyrektor Biura Edukacji Joanna Gospodarczyk

© 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone
Przekaż 1%