Laboratorium Zatrudnienia

Laboratorium Zatrudnienia

 

Projekt realizowany od 1 kwietnia 2022 do 31 marca 2023.

 

Głównym celem projektu jest wsparcie osób z niepełnosprawnością w wejściu / powrocie na rynek pracy.

Poprzez zintegrowane działania chcielibyśmy zwiększyć poziom zatrudnienia i integracji społecznej osób z niepełnosprawnościami.

 

Główne działania projektu, to:

- zaangażowanie osoby z niepełnosprawnością, objęcie jej Indywidualnym Planem Działania (IPD), aktywizacja społeczna i zawodowa;

- zaangażowanie pracodawców w proces zatrudniania uczestników, udzielanie wsparcia w okresie zatrudnienia zarówno w miejscu pracy czy stażu jak i poza nim;

- zwiększenie poziomu kompetencji zawodowych w wyniku organizacji staży i zapewnienia możliwości szkoleń zawodowych potrzebujących ich uczestnikom.

 

Projekt jest systematycznie monitorowany, przeprowadzana jest ewaluacja wewnętrzna projektu oraz coroczny audyt zewnętrzny.

 

W projekcie docelowo weźmie udział 187 osób. Rezultatem projektu ma być pomoc w znalezieniu zatrudnienie dla prawie 40% uczestników na okres, co najmniej 6 miesięcy. Uczestnikami są niepracujące osoby z niepełnosprawnością z województwa mazowieckiego, będące w wieku aktywności zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem osób, które bez kompleksowego wsparcia trenera pracy mają znikome szanse na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia, a więc przede wszystkim osoby z:

- długotrwałą, chroniczną niepełnosprawnością o charakterze psychicznym,

- całościowymi zaburzeniami rozwojowymi,

- niepełnosprawnością intelektualną,

- niepełnosprawnością sprzężoną.

Osób z niepełnosprawnością w stopniu lekkim możemy przyjąć do 20 % ogółu uczestników.

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy na spotkania informacyjno-rekrutacyjne, które odbywają się w poniedziałki o godz. 14:00 na ul. Siennej 66 lok. U1 (domofon 80). Spotkania prowadzone są przez specjalistów pracujących bezpośrednio z uczestnikami i koordynatora projektu.  

Podczas spotkań osoby zainteresowane przystąpieniem do projektu mają możliwość uzyskania szczegółowych informacji o projekcie, zadania pytań, rozwiania wątpliwości i przede wszystkim - kontaktu „na żywo” z kadrą Stowarzyszenia, która będzie z nimi pracować.

Po podjęciu samodzielnej decyzji o udziale i zgłoszeniu akcesu do projektu, kandydat wypełnia ankiety zgłoszeniowe, oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych, inne dokumenty projektowe i przedstawia orzeczenie o niepełnosprawności. Ostatecznie o przyjęciu do projektu decydować będzie kwalifikacja do zatrudnienia wspomaganego.

Do projektu mogą zostać przyjęte osoby spełniające poniższe warunki:

- zgłaszające chęć udziału w projekcie i korzystania z przewidzianego wsparcia,

- zamieszkałe na terenie woj. mazowieckiego,

- posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub równoważny dokumentu,

- oświadczające na piśmie, iż nie uczestniczą w innych pokrywających się czasowo i tematycznie projektach finansowanych przez PFRON.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

© 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone
Przekaż 1%