Zapytanie ofertowe 10/POKL/OW

 W związku z realizacją przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnymi SPOZA projektu „Ośrodki wsparcia”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego - w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII Promocja Integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zgodnie z obowiązującą zasadą konkurencyjności, Stowarzyszenie SPOZA ogłasza zapytania ofertowe o przedstawienie ofert cenowych dotyczących wykonania zamówień zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Oferty należy składać w terminie do dnia 24 września 2013 roku do godziny 12:00.

Treść zapytania:

 

© 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone
Przekaż 1%