Statut Stowarzyszenia SPOZA

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego i działamy w oparciu o statut, w którym znajdują się wszystkie informacje odnośnie funkcjonowania Stowarzyszenia SPOZA.

Statut Stowarzyszenia SPOZA:

 

STATUT
 
Stowarzyszenia SPOZA
 
Rozdział I
 
Postanowienia ogólne
§ 1.
Stowarzyszenie SPOZA, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób działających w obszarze profilaktyki społecznej, kultury, edukacji, wychowania, rehabilitacji i resocjalizacji oraz informacji na rzecz rozwoju rynku pracy i społeczeństwa obywatelskiego.
§ 2.
1.    Stowarzyszenie może powoływać oddziały terenowe.
2.    Oddziały mogą uzyskać osobowość prawną.
§ 3.
1.    1. Stowarzyszenie obejmuje swoim działaniem obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Siedzibą jego władz centralnych jest Warszawa.
2.    2. W przypadku, gdy wymaga tego realizacja celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.
§ 4.
1.    Stowarzyszenie ma prawo używania oznak i pieczęci według obowiązujących przepisów.
2.    Emblemat Stowarzyszenia zatwierdza Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Głównego.
§ 5.
(wykreślony)
§ 6.
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.
§ 7.
Stowarzyszenie opiera swoją działalność przede wszystkim na inicjatywach i pracy ogółu swoich członków. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.
 
Rozdział II
 
Cele i formy działania
§ 8.
Do celów Stowarzyszenia należą:
1.    1. Działania na rzecz ochrony praw obywatelskich, równych praw, dostępu do informacji, pomocy prawnej oraz propagowania postaw obywatelskich.
2.    2. Działania służące wyrównywaniu szans grup zagrożonych społecznym wykluczeniem (m.in. osób z niepełnosprawnością, mniejszości, uchodźców, kobiet, osób starszych, dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych ze środowisk marginalizowanych).
3.    Współpraca z władzami państwowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
4.    Podejmowanie inicjatyw edukacyjnych i badawczych w zakresie problematyki praw człowieka i integracji społecznej.
5.    Pomoc dzieciom, młodzieży i dorosłym osobom niepełnosprawnym w pokonywaniu barier psychicznych, społecznych i zawodowych związanych z niepełnosprawnością.
6.    Działania w zakresie aktywizacji, edukacji i integracji społecznej osób starszych.
7.    Kształtowanie przyjaznych warunków rozwoju i życia dzieciom, młodzieży i dorosłym z problemami emocjonalnymi o różnym podłożu.
8.    Pomoc w zakresie rehabilitacji i readaptacji społecznej osobom z problemami emocjonalnymi przez organizowanie wszechstronnej terapii w otwartych, dziennych placówkach.
9.    Wdrażanie i wspieranie programów o charakterze psychoprofilaktycznym i psychoedukacyjnym, w tym programów profilaktyki, programów aktywizujących, samopomocowych.
10.    Działalność w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego, edukacyjnego i prawnego.
11.    Propagowanie i stosowanie terapii holistycznej i holistycznego podejścia do zagadnień terapeutycznych.
12.    Tworzenie programów badawczych, informacyjnych i wydawniczych na temat zjawisk społecznych, ekonomicznych, politycznych.
13.    Prowadzenie warsztatów, szkoleń i kursów, w tym szkolenia zawodowego.
14.    Propagowanie i wdrażanie zawodu brokera edukacyjnego i idei uczenia się przez całe życie.
15.    Współdziałanie z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter współpracy, wsparcia, doradztwa.
§ 9.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej działalności statutowej przez:
1.    Tworzenie i prowadzenie podmiotów leczniczych, żłobków, szkół i przedszkoli terapeutycznych, dziennych oddziałów, laboratoriów i innych otwartych form pomocy grupowej i indywidualnej oraz stosowanie technik, które pozwolą na zapobieganie i niwelowanie niepełnosprawności i nieprzystosowania społecznego, w tym:
o    poradnie psychologiczno-pedagogiczne (PKD 85.60.Z),
o    pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 86.90.E)
o    wychowanie przedszkolne (PKD 85.10.Z)
o    opieka dzienna nad dziećmi (PKD 88.91.Z)
2.    Tworzenie grup samopomocowych, zdobywanie i wdrażanie wiedzy dotyczącej grup słabszych lub zagrożonych społecznym wykluczeniem (m.in. osób z niepełnosprawnością, mniejszości, uchodźców, kobiet, osób starszych, dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych ze środowisk marginalizowanych)w tym:
o    pozostała pomoc społeczna gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 88.99.Z)
o    pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (PKD 88.10.Z)
o    kształcenie dorosłych (PKD 85.32.B)
3.    Tworzenie, wdrażanie, wspieranie i realizacja programów i projektów o charakterze psychoprofilaktycznym, psychoedukacyjnym, animującym i aktywizującym, w tym aktywizujących zawodowo i społecznie, skierowanym do różnych grup wiekowych i społecznych w tym:
o    prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie psychologii, socjologii i pedagogiki (PKD 72.20.Z),
o    działalność organizatorów turystyki (PKD 79.12.Z)
4.    Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z)
5.    Prowadzenie poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego, zawodowego, edukacyjnego, prawnego, socjalnego, rodzinnego i z innych dziedzin (PKD 85.32.A)
6.    Prowadzenie szkół, kursów, warsztatów, szkoleń w formach szkolnych i pozaszkolnych, w tym
o    prowadzenie kursów, warsztatów, szkoleń w formach szkolnych i pozaszkolnych (PKD 85.59.B)
o    szkoły policealne (PKD 85.41.Z)
o    pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z)
o    nauka języków obcych (PKD 85.59.A)
7.    Podejmowanie inicjatyw i organizowanie aktywności społecznej na rzecz zmian w ustawodawstwie dotyczącym psychoprofilaktyki i psychoedukacji, praw i swobód obywatelskich, równych praw, dostępu do informacji i pomocy prawnej (PKD 70.22.Z)
8.    Podejmowanie działań informacyjnych, popularyzatorskich i kampanii społecznych skierowanych do specjalistów, samorządów, organizacji społecznych i ogółu społeczeństwa (PKD 73.20.Z)
9.    Prowadzenie działań na rzecz integracji środowisk związanych z ekonomią społeczną oraz promocji i rozwoju ekonomii społecznej (PKD 74.90.Z)
10.    Działania na rzecz solidarności społecznej, również we współpracy z władzami państwowym, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu i innymi podmiotami (PKD 94.99.Z)
11.    Prowadzenie działalności wydawniczej z wykorzystaniem wszystkich dostępnych form przekazu w tym:
o    wydawanie gazet (PKD 58.13.Z)
o    wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych (PKD 58.14.Z)
o    pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z)
o    działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z)
o    wydawanie książek (PKD 58.11.Z)
12.    Nawiązywanie współpracy z istniejącymi w kraju i za granicą organizacjami o podobnym profilu działania (PKD 85.60.Z).
§ 10.
1.    Stowarzyszenie może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, z której dochody będą przeznaczone na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
2.    Stowarzyszenie może tworzyć podmioty ekonomii społecznej lub być ich członkiem.
3.     Stowarzyszenie może uczestniczyć w spółkach prawa handlowego i innych formach organizacyjnych prowadzących działalność gospodarczą.
4.    Przedmiotem działalności gospodarczej jest działalność w zakresie:
o    pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B)
o    pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z)
o    działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z)
o    opieka dzienna nad dziećmi (88.91.Z)
o    stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z)
o    praktyka lekarska specjalistyczna (PKD 86.22.Z)
o    działalność fizjoterapeutyczna (PKD 86.90.A)
o    pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E)
o    wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z)
o    sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)
5.    Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio lub za pośrednictwem wyodrębnionych jednostek organizacyjnych podlegających Zarządowi Głównemu Stowarzyszenia.
6.    Decyzję o powołaniu i likwidacji jednostki organizacyjnej do prowadzenia działalności gospodarczej podejmuje Zarząd Główny Stowarzyszenia.
7.    Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne.
 
Rozdział III
 
Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki
§ 11.
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1.    zwyczajnych,
2.    honorowych.
§ 12.
1.    Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który:
1.    złoży pisemną deklarację członkowską,
2.    uzyska pisemną rekomendację dwóch członków wprowadzających.
2.    Decyzję o przyjęciu w poczet członków i wykluczeniu podejmuje Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów.
3.    Postanowienie § 12, p. 1.1, 1.2 nie dotyczy członków założycieli Stowarzyszenia.
§ 13.
Członek zwyczajny Stowarzyszenia:
1.    posiada bierne i czynne prawo wyborcze;
2.    może wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia;
3.    może korzystać z rekomendacji i opieki Stowarzyszenia w prowadzonej przez siebie działalności;
4.    może korzystać z innych możliwości, jakie Stowarzyszenie stwarza swoim członkom.
§ 14.
Członek Stowarzyszenia zobowiązany jest:
1.    do brania udziału w pracach Stowarzyszenia;
2.    do przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
3.    do regularnego płacenia składek członkowskich.
§ 15.
Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:
1.    rezygnacji pisemnej złożonej na ręce Zarządu Stowarzyszenia;
2.    wykluczenia przez władze Stowarzyszenia za czyny godzące w dobre imię Stowarzyszenia lub działalność na jego szkodę;
3.    wykluczenia przez władze Stowarzyszenia za prowadzenie działalności rażąco sprzecznej ze standardami zawodowymi i etycznymi propagowanymi przez Stowarzyszenie;
4.    nieusprawiedliwionego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia;
5.    nie opłacania składek członkowskich przez okres jednego roku;
6.    śmierci członka.
§ 16.
Od uchwał w sprawach członkowskich osobie zainteresowanej przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.
§ 17.
1.    Osobie fizycznej szczególnie zasłużonej dla działalności realizowanej i propagowanej przez Stowarzyszenie, Walne Zgromadzenie Członków lub Zgromadzenie Delegatów mogą nadać godność członka honorowego.
2.    Członkowi honorowemu przysługują te same prawa co członkom zwyczajnym Stowarzyszenia.
3.    Członek honorowy zwolniony jest z płacenia składek członkowskich.
4.    Członkostwo honorowe ustaje na skutek:
1.    dobrowolnej rezygnacji;
2.    pozbawienia tej godności przez władze Stowarzyszenia za czyny godzące w dobre imię Stowarzyszenia lub działalność na jego szkodę;
3.    śmierci członka.
 
Rozdział IV
 
Struktura organizacyjna
§ 18.
1.    Władzami Stowarzyszenia są władze naczelne i władze oddziałów.
2.    Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:
1.    Walne Zgromadzenie Członków lub Delegatów;
2.    Zarząd Główny;
3.    Główna Komisja Rewizyjna.
3.    Władze oddziałów określa się w postanowieniach § 34 niniejszego statutu.
§ 19.
Organem doradczym w działalności merytorycznej Stowarzyszenia jest Rada Programowa.
§ 20.
1.    Kadencja władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata.
2.    Wybór władz odbywa się w głosowaniu tajnym, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia Członków lub Zgromadzenia Delegatów stanowi inaczej.
3.    Uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków tych władz. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.
4.    W przypadku zmniejszenia się liczby członków władz, władze te mogą dokooptować do swojego składu nowych członków, zgłoszonych przez Zarząd Główny, który przedstawi ich do akceptacji na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków lub Zgromadzeniu Delegatów. Liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.
 
WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW I ZGROMADZENIE DELEGATÓW
§ 21.
1.    Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.
2.    Jeżeli liczba członków przekroczy 120 osób lub zostaną powołane oddziały terenowe, Walne Zgromadzenie Członków zostaje zastąpione przez Zgromadzenie Delegatów.
3.    Wybór delegatów odbywać się będzie w proporcji 1 delegat na 5 osób na podstawie Regulaminu Wyboru Delegatów zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie Członków.
4.    W przypadku powołania oddziałów terenowych delegaci oddziałów w proporcji 1 delegat na 5 osób będą wybierani w ramach oddziałów na podstawie Regulaminu Delegatów zatwierdzonego przez Zarząd Główny.
5.    Walne Zgromadzenie Członków lub Zgromadzenie Delegatów zwoływane jest przez Zarząd Główny co najmniej raz na rok, jako zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze.
6.    Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków lub Zgromadzenie Delegatów może być zwołane w szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek:
1.    Zarządu Głównego,
2.    Głównej Komisji Rewizyjnej,
3.    co najmniej 1/3 liczby członków Stowarzyszenia.
7.    W Walnym Zgromadzeniu Członków lub Zgromadzeniu Delegatów winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie. W drugim terminie, który może być wyznaczony o pół godziny później tego samego dnia, Walne Zgromadzenie Członków lub Zgromadzenie Delegatów może skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.
8.    O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków (Zgromadzenia Delegatów) oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków (Zgromadzenia Delegatów) Zarząd Główny powiadamia członków (delegatów)  co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania listem poleconym lub  drogą elektroniczną na podany przez członka (delegata) adres e-mailowy, jeżeli członek (delegat) wyraził na taki sposób powiadomienia zgodę na piśmie.  
9.    Zarząd Główny jest obowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków (Zgromadzenie Delegatów) w ciągu 30  dni, od dnia otrzymania wniosku określonego w ust. 6.
§ 22.
Walne Zgromadzenie Członków lub Zgromadzenie Delegatów:
1.    rozpatruje i zatwierdza sprawozdania Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej;
2.    na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej udziela absolutorium Zarządowi Głównemu;
3.    rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Programowej;
4.    uchwala program działania Stowarzyszenia na okres 1-go roku;
5.    wybiera i odwołuje od 3 do 9 członków Zarządu Głównego, w tym Prezesa Stowarzyszenia, od 3 do 5 członków Krajowej Komisji Rewizyjnej i od 3 do 5 członków Rady Programowej;
6.    nadaje godność członka honorowego i podejmuje uchwały w sprawie pozbawienia tej godności;
7.    rozpatruje odwołania i skargi członków Stowarzyszenia;
8.    podejmuje uchwały o wysokości składek członkowskich;
9.    podejmuje uchwały i postanowienia w sprawach będących przedmiotem obrad.
 
ZARZĄD GŁÓWNY STOWARZYSZENIA
§ 23.
1.    Zarząd Główny Stowarzyszenia składa się z od 3 do 9 członków Zarządu, w tym Prezesa Stowarzyszenia - wybranych przez Walne Zgromadzenie.
2.    Na swoim pierwszym po wyborze posiedzeniu Zarząd Główny wybiera ze swego grona, w zależności od liczebności Zarządu: Wiceprezesa, Sekretarza - Skarbnika lub dwóch Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika.
§ 24.
1.    Do kompetencji Zarządu Głównego należy:
1.    kierowanie bieżącymi pracami Stowarzyszenia;
2.    reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;
3.    podejmowanie decyzji w sprawach członkowskich;
4.    zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków lub Zgromadzenia Delegatów i Zgromadzeń Nadzwyczajnych oraz przygotowanie ich obrad;
5.    podejmowanie decyzji o powołaniu i rozwiązaniu oddziałów terenowych;
6.    sprawowanie nadzoru nad oddziałami terenowymi i jednostkami organizacyjnymi Stowarzyszenia;
7.    zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia;
8.    kierowanie nieodpłatną działalnością statutową Stowarzyszenia;
9.    kierowanie działalnością gospodarczą Stowarzyszenia.
2.    Zarząd Główny może udzielać osobom kierującym pracami Biura Zarządu, Oddziałów oraz innych jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia stałych pełnomocnictw ogólnych do działania w imieniu Stowarzyszenia w granicach zwykłego zarządu.
§ 25.
Zebrania Zarządu Głównego odbywają się nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.
 
GŁÓWNA  KOMISJA REWIZYJNA
§ 26.
1.    W skład Głównej Komisji Rewizyjnej wchodzić może od 3 do 5 osób.
2.    Na pierwszym po wyborach posiedzeniu Główna Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego.
§ 27.
1.    Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
1.    kontrolowanie działalności Stowarzyszenia i jego oddziałów terenowych;
2.    składanie sprawozdań i wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zgromadzeniu;
3.    występowanie do Zarządu Głównego z wnioskiem o zwołane Walnego Zgromadzenia.
2.    Główna Komisja Rewizyjna w celu wykonywania swych zadań kontrolnych jest uprawniona do:
1.    żądania od Zarządu Głównego przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Stowarzyszenia,
2.    żądania od członków Zarządu Głównego złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.
3.    Członkom Głównej Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo uczestnictwa w zebraniach Zarządu Głównego i władz oddziałów terenowych.
§ 28.
1.    Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą jednocześnie być członkami w innych organach Stowarzyszenia.
2.    Osoby wchodzące w skład Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać z osobami wchodzącymi w skład Zarządu Głównego w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
3.    Skazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej wyklucza z możliwości wchodzenia w skład Głównej Komisji Rewizyjnej.
§ 29.
(skreślony)
 
RADA PROGRAMOWA
§ 30.
1.    Rada Programowa jest organem doradczym w działalności merytorycznej Stowarzyszenia.
2.    Rada Programowa składa się z od 3 do 5 członków o wysokich kompetencjach merytorycznych wybieranych przez Walne Zgromadzenie na okres czterech lat.
§ 31.
Rada Programowa w porozumieniu z Zarządem Głównym:
1.    opracowuje plany działalności merytorycznej Stowarzyszenia;
2.    opiniuje i rekomenduje projekty prowadzone przez oddziały terenowe i członków Stowarzyszenia;
3.    opiniuje roczne programy działalności Stowarzyszenia;
4.    opiniuje roczne sprawozdania Stowarzyszenia;
5.    opracowuje sprawozdania ze swojej działalności.
 
Rozdział V
 
Oddziały terenowe Stowarzyszenia
§ 32.
1.    Jednostkami terenowymi Stowarzyszenia są oddziały terenowe.
2.    Oddział Stowarzyszenia może być powołany na wniosek co najmniej 10 członków Stowarzyszenia działających na danym terenie decyzją Zarządu Głównego.
3.    Przepisy niniejszego rozdziału V stosuje się odpowiednio do jednostek terenowych Stowarzyszenia nie posiadających osobowości prawnej.
§ 33.
Zakres terytorialny działań oddziału i jego kompetencje określa regulamin zatwierdzony przez Zarząd Główny.
§ 34.
1.    Władzami oddziału są:
1.    Zgromadzenie Członków Oddziału;
2.    Zarząd Oddziału;
3.    Komisja Rewizyjna Oddziału.
2.    Kadencja władz oddziału trwa 4 lata.
3.    Decyzje władz oddziału zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym, chyba że uchwała zgromadzonych stanowi inaczej. Dla ważności decyzji wymagana jest obecność co najmniej połowy składu osobowego organu. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.
4.    W przypadku zmniejszenia się liczby członków władz oddziału w trakcie trwania kadencji, władze te mogą dokooptować do swojego składu nowych członków, zgłoszonych przez Zarząd Oddziału, który przedstawi ich do akceptacji na najbliższym Zgromadzeniu Członków Oddziału. Liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.
§ 35.
1.    Zgromadzenie Członków Oddziału jest najwyższą władzą oddziału.
2.    Zgromadzenie Członków Oddziału odbywa się co najmniej raz w roku.
3.    Do kompetencji Zgromadzenia Członków Oddziału należy:
1.    wybór Zarządu Oddziału w liczbie 4 osób i Prezesa Zarządu Oddziału;
2.    wybór Komisji Rewizyjnej Oddziału w liczbie 3 osób;
3.    określenie podstawowych kierunków działalności oddziału;
4.    rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału i sprawozdań Komisji Rewizyjnej Oddziału;
5.    udzielanie absolutorium Zarządowi Oddziału na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału;
6.    wybór Delegatów na Zgromadzenie Delegatów;
7.    rozpatrywanie wniosków członków oddziału.
§. 36
Zarząd oddziału kieruje bieżącą pracą oddziału zgodnie ze statutem Stowarzyszenia, uchwałami władz krajowych i uchwałami Zgromadzenia Członków Oddziału. Do reprezentowania Oddziału stowarzyszenia, w tym do zaciągania zobowiązań majątkowych upoważnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie.
§ 37.
Do zadań Zarządu Oddziału należy:
1.    reprezentowanie Stowarzyszenia w zakresie przekazywanym mu przez Zarząd Główny;
2.    zwoływanie Zgromadzeń Członków Oddziału i przygotowanie ich obrad;
3.    podejmowanie decyzji o przyjmowaniu i skreśleniu z listy członków oddziału;
4.    prowadzenie całości spraw finansowych i gospodarczych oddziału w zakresie określonym przez Zarząd Główny, w tym obligatoryjne zbieranie składek członkowskich;
5.    przekazywanie 1/8 wysokości składek członkowskich na potrzeby administracyjne Zarządu Głównego Stowarzyszenia;
6.    składanie Zarządowi Głównemu  rocznych sprawozdań z działalności merytorycznej oraz wyników działalności finansowej i gospodarczej do dnia 31 marca roku następnego po roku sprawozdawczym.
§ 38.
1.    Komisja Rewizyjna Oddziału przeprowadza kontrolę i lustrację oddziału.
2.    Komisja Rewizyjna Oddziału w celu wykonywania swych zadań kontrolnych jest uprawniona do:
1.    żądania od Zarządu Oddziału przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Oddziału Stowarzyszenia,
2.    żądania od członków Zarządu Oddziału złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień,
3.    uczestnictwa w zebraniach Zarządu Oddziału.
3.    Komisja Rewizyjna Oddziału składa roczne sprawozdanie ze swej działalności Głównej Komisji Rewizyjnej do dnia 31 marca roku następnego po roku sprawozdawczym.
4.    Do członków Komisji Rewizyjnej Oddziału stosuje się odpowiednio postanowienia § 28.
 
Rozdział VI
 
Majątek i fundusze Stowarzyszenia
§ 39.
1.    Majątek Stowarzyszenia stanowią: nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2.    Do wykonywania zadań statutowych Stowarzyszenia służą fundusze, w skład których mogą wchodzić:
1.    składki członkowskie;
2.    dochody z kapitału (lokaty, w tym terminowe i bezterminowe, oprocentowanie rachunków oszczędnościowych);
3.    dochody z własnej działalności gospodarczej prowadzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
4.    darowizny i zapisy;
5.    dotacje;
6.    dochody z ofiarności publicznej.
3.    Dochody Stowarzyszenia muszą być przeznaczone na realizację zadań statutowych.
4.    Zabrania się w szczególności:
1.    1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi",
2.    przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3.    3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji,
4.    zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.
§ 40.
Wszelkie dokumenty wiążące Stowarzyszenie pod względem finansowym, dokumenty obrotu pieniężnego i materiałami, dokumenty o charakterze rozliczeniowym i kredytowym podpisuje oraz zaciąga zobowiązania majątkowe dwóch członków Zarządu Głównego lub dwie upełnomocnione przez Zarząd Główny osoby.
§ 41.
1.    Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
2.    Dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczony na realizację celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
3.    Zarząd Główny na wniosek Walnego Zgromadzenia Członków lub Zgromadzenia Delegatów może przekazać Zarządowi Oddziału prawo do prowadzenia własnej działalności finansowej i gospodarczej.
4.    Dochód uzyskany z działalności gospodarczej oddziału, po przekazaniu 1/8 dochodu na konto Zarządu Głównego będzie stanowił majątek oddziału lub cały dochód stanowi majątek oddziału.
 
Rozdział VII
 
Postanowienia końcowe
§ 42.
Uchwałę o zmianie statutu podejmuje Walne Zgromadzenie Członków lub Zgromadzenie Delegatów 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu.
§ 43.
Uchwałę o rozwiązaniu się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków lub Zgromadzenie Delegatów większością ¾ głosów przy obecności co najmniej 2/3 osób uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu.

© 2023 Wszelkie prawa zastrzeżone
Przekaż 1%