ADRESY STRON INTERNETOWYCH PRZYDATNYCH DLA RODZICÓW DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Drodzy Rodzice,

zachęcamy do odwiedzenia poniższych stron internetowych.

http://edukacja.warszawa.pl/szkoly/index.php?d=&t=16&sz=
W Serwisie Biura Edukacji m.st. Warszawy znajdą Państwo aktualny wykaz, wraz z danymi teleadresowymi, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych dla poszczególnych dzielnic Warszawy.

http://www.um.warszawa.pl/ksiazka-adresowa/opieka-zdrowotna-704/poradnie-zdrowia-psychicznego-708
Pod powyższym linkiem znajdą Państwo aktualny wykaz, wraz z danymi teleadresowymi, Poradni Zdrowia Psychicznego oferujących kompleksową, refundowaną, opiekę psychiatryczną i psychologiczną dla dzieci.

http://www.scon.waw.pl/#
Na stronie Stołecznego Centrum Osób Niepełnosprawnych, które jest placówką działająca na rzecz osób niepełnosprawnych, znajdziecie Państwo m.in. informacje o wydawaniu orzeczeń o niepełnosprawności, dofinansowaniach ze środków PFRON, programie "Asystent osoby niepełnosprawnej".

http://www.lawra.pl/
Jeśli jesteście Państwo zainteresowani hipoterapią, która jest formą rehabilitacji psychoruchowej z udziałem koni, przeznaczonej dla dzieci niepełnosprawnych, polecamy stadninę ŁAWRA położoną w gminie Wieliszew.

http://edukacja.warszawa.pl/index.php?wiad=5773
Jeśli Państwa dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności i chciałoby uczestniczyć w zajęciach nauki i doskonalenia pływania, zachęcamy do zapoznania się z ofertą programu „Niepełnosprawny – sprawniejszy”.

http://www.sieciaki.pl/
Zachęcamy również Państwa do odwiedzenia edukacyjnego serwisu internetowego Sieciaki.pl, przeznaczonego dla dzieci w wieku 6-12 lat, poświęconego tematyce bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie.

 

Przystań - formy wsparcia     FORMY WSPARCIA OFEROWANE W RAMACH PROJEKTU „PRZYSTAŃ - PRZYJAZNY MIKROŚWIAT, PRZYJAZNY ŚWIAT"W ramach projektu „Przystań - przyjazny mikroświat, przyjazny świat”, Stowarzyszenie SPOZA oferuje dostosowane do potrzeb dziecka i jego rodziców bezpłatne, wielokierunkowe i intensywne wsparcie, ukierunkowane na rozwój określonych umiejętności.
Rodzic, który wypełniając Ankietę Wstępną, zgłosił swoje niepełnosprawne dziecko do udziału w projekcie, w pierwszej kolejności zostaje zaproszony na:

 

 

KONSULTACJE DIAGNOSTYCZNE

 

Jest to cykl indywidualnych konsultacji psychologicznych polegających na zebraniu przez psychologa wywiadu z rodzicami i wspólnej próbie określenia celów terapii, a także na spotkaniach z dzieckiem, potrzebnych do nawiązania kontaktu, rozpoznania kłopotów rozwojowych oraz stworzenia i uzgodnienia Indywidualnego Planu Działania.
Po zakończeniu konsultacji psycholog przedstawia rodzicom dalszą ścieżkę udziału w projekcie tzn. wskazania do udziału w zajęciach grupowych lub indywidualnych, których opis znajdą Państwo poniżej.
     

GRUPY INTEGRACYJNE DLA DZIECI

 

Grupę prowadzi doświadczony psycholog dziecięcy oraz koterapeuta (osoba z wykształceniem psychologicznym lub pedagogicznym). Dzieci dobierane są do grup podczas zebrań psychologów i innych specjalistów, w taki sposób, aby mogły budować satysfakcjonujące kontakty interpersonalne.
Uczestnictwo w zajęciach grupowych pozwala na uzyskanie pozytywnych zmian w funkcjonowaniu dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, między innymi prowadzi do zwiększenia samodzielności, rozwija umiejętności komunikacyjne i społeczne, redukuje objawy nieprzystosowania społecznego. W grupie integracyjnej dzieci mają możliwość w bezpieczny sposób przećwiczyć i przepracować różne sytuacje zarówno pozytywne, jaki negatywne, które mogą mieć miejsce w grupie rówieśniczej (np. wspólna zabawa, kłótnia z kolegą, dostosowanie się do norm i zasad panujących w grupie).
     
   

INDYWIDUALNA TERAPIA PSYCHOLOGICZNA DLA DZIECI


Dzieci, u których stwierdzi się taką potrzebę, mogą korzystać z indywidualnej terapii psychologicznej. Terapia indywidualna polega na nawiązaniu relacji między terapeutą a dzieckiem oraz pracy nad problemami, które dziecko wnosi, a przy których jest bardziej wskazana taka forma pomocy niż terapia grupowa.
     
   

GRUPA WSPARCIA DLA RODZICÓW


Rodzice dzieci uczestniczących w projekcie mają możliwość uczestniczenia w spotkaniach grup wsparcia. Podczas cyklicznych spotkań z psychoterapeutami rodzice mogą przepracować trudne emocje, zrozumieć siebie, otrzymać i dawać wsparcia osobom w podobnej sytuacji życiowej, a także zdobywać wiedzę o zaburzeniach rozwojowych, na które cierpią ich dzieci.
     
   

INDYWIDUALNA TERAPIA LOGOPEDYCZNA DLA DZIECI


Indywidualne zajęcia logopedyczne mają na celu usprawnienie mowy, komunikacji językowej oraz niwelowanie zaburzeń w tym zakresie. Logopeda pomaga niepoprawnie mówiącemu dziecku usunąć wady i kształtuje właściwą wymowę. Dziecko poprzez ćwiczenia ze specjalistą nabiera śmiałości w płynnym, spontanicznym wypowiadaniu się oraz bezproblemowym wyrażaniu myśli. W przypadku dzieci, które nie nabyły mowy w naturalny sposób, logopeda pracuje nad wykształceniem umiejętności językowego porozumiewania się.
     
   

INDYWIDUALNE ZAJĘCIA REEDUKACYJNE DLA DZIECI


Indywidualne zajęcia reedukacyjne mają na celu wyrównywanie szans edukacyjnych. Regularna praca specjalisty z dzieckiem, nad materiałem szkolnym pozwala zmniejszyć zaległości powstałe wskutek gorszego funkcjonowania na tle klasy oraz umożliwia pokonywanie problemów z nauką.
     
  

INDYWIDUALNE ZAJĘCIA PEDAGOGICZNE DLA DZIECI


Indywidualne zajęcia pedagogiczne mają na celu przywrócenie dziecku niepełnosprawnemu maksymalnej sprawności fizycznej, psychicznej i społecznej oraz przygotowanie go, w miarę możliwości, do uczestnictwa w życiu społecznym. Dzięki regularnym spotkaniom z pedagogiem specjalnym dziecko otrzymuje możliwość: lepszego poznania samego siebie i rozpoznawania własnych zdolności i ograniczeń, zdobywania nowej wiedzy, umiejętności porozumiewania się z innymi oraz umiejętności pokonywania własnych niepożądanych popędów i destrukcyjnych zachowań, kształtowania inteligencji i rozwijanie zmysłu krytycznego.
     
   

POMOC ASYSTENTA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ


Asystent osoby niepełnosprawnej uczestniczy w niektórych zajęciach indywidualnych i grupowych z dziećmi szczególnie wymagającymi. Asystowanie podczas pracy ma zapewnić dzieciom poczucie bezpieczeństwa oraz wspomóc je w wykonywaniu poszczególnych zadań.

© 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone
Przekaż 1%